Döbrögik Bűne – Antoniewicz Roland wiki

Antoniewicz Roland wikipédia PrePédia

Antoniewicz Roland wiki

Propediawikia életrajzi adatai
Antoniewicz Roland wiki

Roland Antoniewicz (Roland von Bagratuni, nyugat-örmény átírás szerint Roland von Pakraduni, örményül ՌՈԼԱՆԴ ՖՕՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, oroszul Рольанд фон Багратуни, görögül Ρολανδ φον Πακραδουνι, grúz nyelven როლანდ ფონ ბაგრატუნი; szül. 1946 február16-án. Budapesten) – lengyel-magyar-örmény újságíró[1][2], filmes, politológus, történész‎, filozófus és közgazdász‎, ellenzéki‎ a Lengyel Népköztársaság és a kommunista Magyarország idején[3][4][5], Lengyelország, Magyarország, Örményország és Grúzia barátságának népszerűsítője, Nyugat-Örményország függetlenségének szószólója[6], író, film– és tv-rendező‎, színművész‎, sekrestyés és arany ministráns[7][8][9][10][11], hírkommentátor, blogger, vasúti- és villamos-közlekedési szakértő[13][14][15], a sumér nemzetekmagyarokhunokpártusok, örmények, alánok, avarok, rutulok, cahurok, szkíták, lezgek, tatok, tálisok, kurdok, grúzok, abházok, oszétok, baszkok és mások ókori és öskori történelmének szakértője[16][17][18][19][20], nyelvész, aki különböző mértékben 28 idegen nyelv ismeretét sajátította el.

A Kossuth Könyvkiadó nagy reklámot csapott a könyvnek, aztán amikor az MSZMP vezetői szembesültek vele — betiltották, zúzdába küldték

Magyarul több könyvet írt, melyek közzétételét a bolsevisták hosszú éveken át megakadályozták. Első könyve Mit kell tudni Lengyelországról cimmel, 1976-ban jelent meg a budapesti Kossuth Könyvkiadó gondozásában és széleskörűen reklámozták, mivel azonban a szerző számos tényt túl nyíltan és őszintén mutatott be annál, ahogyan az kötelezve volt az MSZMP által, miután a könyv elhagyta a nyomdát és azt a pártállami vezetők elolvasták, azonnal feketelistára került, az egész példányszámot bevonták a könyvesboltokból és a terjesztőktől, majd papírgyári zúzdába került, bár más könyvkiadók igen kedvezően nyilatkoztak róla[21][22][23][24][25][26]. ks.kanonik Henyk Jankowski, ks.Jerzy Popiełuszko i Lech Wałęsa —zdjęcie Rolanda Antoniewicza, które obiegło światMagyarul, fényképekkel és dokumentumokkal gazdagon illusztrált (többek között szigorúan titkos iratokkal a Magyar Népköztársaság kormánya és állambiztonsági aktáiból) két kötetes terjedelmes visszaemlékezést is írt — vádiratot a kommunizmus és bolsevizmus ellen, melyről vezető ellenzékiek nagy elismeréssel nyilatkoztak.[27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] A mai napig ez a könyv nem jelenhetett meg. Szerzője szintén magyarul írt, Örményország és a lengyel-magyar-örmény kapcsolatok történelmét bemutató, A magyarság az Ararátnál született című könyvnek is. Negyedik, a majd’ 20 éve ugyancsak magyarul megírt könyve a Robban a DNS című tudományos-fantasztikus regénye, egy hosszabb ciklus első kötete, még az idén kerül a könyvesboltokba. Több verse és más könyve is kiadásra vár.

Tartalomjegyzék

Biográfia

Stefan Wyszyński bíboros, lengyel hercegprímás és legjobb barátja, jobbkeze: dr.Antoni Baraniak SDB poznani metropolita érsek — Antoniewicz Roland a fél világot megjárt felvétele

Budapesten, 1946 február 16-án született. Az 1947—1967 években Lengyelországban, Poznańban élt, a Komandoria, majd a Osiedle Świerczewskiego kerületekben. 1954-ben dr. Antoni Baraniak SDB, poznańi metropolita érsek mellett ministráns-lektor lett, akivel, valamint Stefan Wyszyński varsógnieznoi érsekbíborossal , Lengyelország Prímásával, Magyarországra történt hazatérése után levelezett[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] majd Magyarországon az 1987—2003 években sekrestyés a Domonkos-rend budapesti Thököly úti székesegyházában valamint a Damjanich utcai Kis Regnum Marianum fogadalmi kápolnában[56][57][58][59].

dr.Antoni Baraniak Antoniewicz Rolandnak dedikált fényképeDr.Antoni Baraniak poznań metropolita érsek által Antoniewicz Rolandnak szívélyesen dedikált fényképe

1956 júniusában, tizenegy évesen, fegyverrel a kezében résztvett a poznańi felkelésben — a megyei állambiztonsági hivatal, az UB Kochanowskiego utcai székháza ostromában és kétszeresen megsebesült[60][61][62][63][64]. A letartóztatását Władysław Gomułka hatalomra kerülését követő általános amnesztiának köszönhetően úszta meg. 1990-től igazolt tagja a magyar Hadirokkantak, Hadiőzvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének[65][66].

Lengyel hatósági orvos igazolása: Antoniewicz Roland 1956-os hadirokkantLengyel hatósági orvos igazolása: Antoniewicz Roland 1956-os hadirokkant — részt vett az ÁVH-központ elleni harcokban

18 évesen belépett az ORMO-ba, azonban a szervezetet otthagyta, amikor megtudta, hogy az ORMO egy kommunista szervezet. A lengyel és a magyar állambiztonsági szervek állandó zaklatásának volt kitéve. 1967-ben megpróbált megszökni Velencébe vagy Bécsbe, hogy ott elvégezze az örmény Mechitarista rend papi szemináriumát[67]. Szökés közben Magyarországon, a zöld határon, Litkénél eltörte a lábát és az állambiztonsági szervek letartóztatták és a hírhedt Susi nevű, Gyorskocsi utcai börtönükbe szállították[68]. Onnan deportálták a Lengyel Népköztársaságba. Gyors házasság után, begipszelt lábbal ismét megpróbált szökni. A másodszori szökési kísérletért és szándékos házasságkötésért, az ismételt hazatérés után, a lengyel bíróság felfüggesztet 3 hónapos börtönbüntetésre ítélte[69][70]. Ekkor kobozták el az útlevelét is[71]. Csak akkor kapta vissza, amikor ígéretet tett arra, hogy nemzetközi botrányt robbant ki (megpróbálták érvényteleníteni a házasságát). Végül sikerült neki Magyarországon letelepednie.

Antoniewicz Roland mindig hős volt, ma is az

1971-ben Antoniewicz Roland egy öregember életét mentette meg[72][73]. Gyerek kora óta barátkozik ávéhások által kegyetlenül megölt Jerzy Popiełuszko atyával.  Göncz Árpád[74][75][76][77] magyar köztársasági elnöknek; Prof. Dr. Győriványi Sándornak[78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101], az ifj.dr. Antall József vezette magyar kormány munkaügyi miniszterének; Kéri Kálmán ezredes vezető magyar ellenzékinek[102][103][104][105][106][107][108][109] , (akit ifj.dr. Antal József kormánya vezérezredessé léptette elő és a választásokon képviselői mandátumot szerzett, haláláig a magyar Országgyűlés doyenye volt) és más közismert magyar és lengyel ellenzékinek a barátja. Az 1988—1994 években a Magyar-Lengyel Országjáró Diákszövetség országos enöke[110][111][112][113][114][115][116] , az 1992—1998 években a Magyarországi Örmények Szövetségének országos elnöke[117][118][119][120][121][122][123].

Antoniewicz Roland plakátja 1968-ból — mélységesen gyűlölte a kommunistákat és rémtetteiket

A Prágai tavasz idején a csehszlovák forradalmat támogató és a szovjet (valamint a Varsói Szerződés) Csehszlovákia ellen végrehajtott agresszióját élesen támadta, amiért az állambiztonsági szervek letartóztatták. Két évre felfüggesztett, 3 évre szóló börtönbüntetést kapott[124][125]. Egy másik plakáton a szovjet bűnözők által Katyńban, a lengyel hadifogoly tisztek kárára elkövetett mészárlás ellen tiltakozott[126][127], még egy másikon a Molotov–Ribbentrop-paktum ellen, valamint legkülönfélébb grafikákon az MSZP köztörvényes bűnözői ellen[128][129][130]. 1970-ben Budapesten létre akarta hozni a Magyar-Lengyel Baráti Társaságot, melynek megalapítását 1500 személy, a magyar nemzeti kultúra közismert képviselőjének az alapító tagsági nyilatkozatát gyűjtötte be[131][132][133][134][135][136][137][138][139]. A szervezet megalakítását, a legfelsőbb pártvezetés kezdeményezésére, az állambiztonsági szervek az utolsó pillanatban hiúsították meg. Büntetésként először a Lengyel Népköztársaságba, majd más “népi-demokratikus” országba akarták kitoloncolni, de ez a kísérletük csődöt mondott. Levelezett és együttműködött herceg Jerzy Giedroyćal és az általa kiadott párizsi Kultura című lengyel ellenzéki, kemény kommunista-ellenes folyóirattal[140][141][142][143][144][145][146][147][148][149]. Az Solidarność megalakulása után[150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161] meghívta Lengyelországba több közismert ellenzéki barátját — Kerényi Gráciát[162], Kizman Lajost[163][164], Fábián Zoltán írót, az írószövetség külügyi titkárát[165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175], gróf Keglevich István atyát[176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188], Bódy Gábor filmrendezőt[189][190][191][192], Prof.dr.Elbert János lengyel- és orosz-magyar műfordítót, egyetemi tanárt, a Színházi Intézet igazgatóját[193][194][195][196][197][198][199][200][201][202], valamint Prof.Dr. Hajdú István ezredest, egyetemi tanárt, tanulmányi rektor-helyettest, Keresztury Dezső Széchenyi-díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, akadémikus öccsét, akinek az édesapja a II világháború idején a zalaszentgróti lengyel tábor parancsnoka volt[203][204][205][206][207][208][209][210][211][212]. Az ellenzékieket Magyarországra történt hazatérésük után, az ottani hatalom halálra ítélte és egymás után meggyilkolta. Antoniewicz Roland maga is túlélt több sikertelen merényletet.

Antoniewicz Roland két röpcédulája a nyolcvanas évekből: A Solidarnosc éltetése és a Ribbentrop-Molotov paktum elítélése

Amikor Litvánia kihirdette a függetlenségét, 1991 január 13-án Vilniusban bekövetkezett az orosz támadás a tévétorony ellen, ekkor Roland von Bagratuni ismét hozzáfogott (az ellenzéki pártok és szervezetek többsége által is aláírt) plakátok gyártásához, amelyeket Budapest szerte kiragasztotta[213]. Az 1992–1993 években Grúziában, az Örmény Köztársaságban és Hegyi-Karabah Köztársaságban tartózkodik, barátkozik az ottani ellenzékiekkel (többek között Zviad Gamszakhurdiával), ezredesként, a lacsini frontszakasz parancsnokaként, részt vett a karabahi nemzeti-felszabadító háborúban[214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231].

Az 1964—1967 években BZTM „Juventur” és a Polskie Biuro Podróży „Orbis” lengyel utazási irodák státuszos idegenvezetője. Az 1973—1979 években a Lapkiadó Vállalat kiadó státuszos dokumentátora, az 1979—1980 években a Mafilm nevű filmgyár státuszos rendezőasszisztense (1968 és 1979 között szabadúszó rendezőasszisztense és a rendező munkatársa), az 1980—1984 években a Magyar Televízió (MTV) státuszos műsorszerkesztője-rendezője-riportere, az 1984—1990 években különböző beosztásokba visszatér a Lapkiadó Vállalatathoz (később Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat). Többszöri kérelmezés ellenére, politikai okokból, nem kapott kinevezést újságírói státuszba, valamint felvételt a pártállami lengyel Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich és Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, továbbá a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) újságíró szervezetekbe. Bár azokat számos kiváló újságíró és író támogatta, mindig határozott nemleges választ kapott[232][233][234][235][236][237][238][239][240]. Az 1987—2003 években sekrestyés, az 1988—1998 években státuszos tisztségviselője különböző kommunista-ellenes szervezetnek. 2003-tól nyugdíjas[241].

Antoniewicz Roland szülei és a saját barátjával, a keményen ellenzéki Kéri Kálmán „horthysta” ezredessel a hetvenes években, akit kuzínja, ifj.dr.Antall József miniszterelnök vezérezredessé léptettett elő, haláláig országgyűlési képviselő és az Országgyűlés doyenye volt

Magyarországra történt visszatérése után, felvételi vizsgákat tesz különböző magyar felsőoktatási intézményben, többek között a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi, majd az Állam- és Jogtudományi Karára és a Budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolára és első helyezést nyer. Kiemelkedő tehetsége és igen széleskörű lexikális tudása ellenére, politikai-kontraszelekciós okokból[242] , a kemény ellenzékhez való tartozása miatt, általában „helyhiány” miatt nem nyert felvételt[243][244][245][246][247]. A Lapkiadó Vállalat dolgozójaként, az 1971—1974 években kötelezően elvégezte a Marxista-Leninista Esti Egyetem Általános Tagozatát. Vezető ellenzéki barátai rábeszélésére, folytatja itt a tanulmányait a filozófia, történelem, közgazdaságtan és vezetői ismeretek szakokon, közben sikerül részletesen betekintést nyerni kulisszatitkaiba és feldolgozni a magyar pártállami hatalmi rendet. Az 1976—1978 években sikeresen leteszi a szak államvizsgákat és 1978-ban politológusi állami diplomát nyert[248][249][250][251][252][253][254][255][256]. Rövid ideig a Węgierski Tydzień című (Magyar Hét), magyarországi lengyel hetilap szerkesztője. 1985 márciusában ellenzékiként, több rendszerellenes film szerzőjeként, az MSZMP Politikai Bizottsága kezdeményezésére, azonnali hatállyal kidobják a Magyar Televíziótól az MTV új elnöke, az MSZMP Központi Bizottsága eddigi Tudományos, Kulturális és Oktatási bizottsága vezetője, Aczél György miniszterelnök-helyettes, KB-titkár és Politikai Bizottsági tag jobbkeze — Kornidesz Mihály által[257][258] . Antoniewicz Roland bírósághoz fordult és nyert. Mivel Kornidesz Mihály semmibevette az ügyben született, Antoniewicz Roland igazát megerősítő bírósági ítéleteket[259][260][261][262][263][264][265][266][267][268], sőt: hamisított okiratot is benyújtott a bírósághoz, Antoniewicz Roland úgy döntött, hogy visszavág. Vezető ellenzéki barátaira támaszkodva, vértelen merényletet követ el Kornidesz Mihály ellen, akit fél év elteltével leváltják a tévéelnöki tisztségéből és az MSZMP KB tagsága alól és „érdemei elismerése mellett” kinevezik a Magyar Népköztársaság Észak-Koreában, majd Tiranában akreditált nagykövetjének, ami számára a pártállami karierr végét jelentette. Ez az incidens dominó-efektust vált ki: rövidesen hasonló sorsban részesül a főnöke — Aczél György is, majd az MSZMP akkori Politikai Bizottsága és MSZMP Központi Bizottságának , az Elnöki Tanácsnak több tagja és számos országgyűlési képviselő, ami Kádár János hatalmának megdöntéséhez, végül a magyarországi pártállam bukásához vezetett és ezzel hatalomra került az ellenzék, élén Antoniewicz Roland kuzínjával, ifj.dr.Antall József miniszterelnökkel, aki viszont felmondta Magyarország tagságát a KGST-ben és a Varsói Szerződésben, ami az egész „kommunista világrendszer” és a Szovjetunió összeomlásához vezetett[269]. A felbőszült kommunisták, az állambiztonsági szervek és az általuk szorosan ellenőrzött médiák útján, 1988-ban széleskörű, több évig tartó lejáratási-rágalmazó kampányt indítanak Antoniewicz Roland ellen, melynek hatása alól csak 2010-ben sikerült kitörnie, amikor a jobboldal elsöprő választási győzelme és Orbán Viktor többségi második kormányának a hatalomra kerülése, valamint a magyar komszomol egykori vezérének, 2010-ig a posztkommunista MSZP elnökének, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek a szánalmas bukása következett be.[270][271]

Antoniewicz Roland 20 évig Poznańban élt, ezért amikor megalakult a Solidarność, előszőr az ottani regionális vezetőivel vette fel a kapcsolatot

Közvetlenül a magyarországi pártállam összeomlása előtt, amikor 1988 kora őszén Antoniewicz Roland a Magyar-Lengyel Országjáró Diákszövetség elnökeként, „harmadik oldalként” résztvett a Kerekasztal tárgyalásain, a hírhedt terrorista, a bolsevista SS — a Munkásőrség őrnagya és a főparancsnok szárnysegéde, az ugyancsak hirhedt nemzetközi terrorista Ilich Ramírez Sánchez (badita álnéven „Sakál”, „Carlos”) növendéke és barátja, a szovjet KGB és magyar állambiztonsági tanulmányok végzőse, állambiztonsági tiszt Rózsa György Eduárdó-Flores irányításával, egy sor nagyon aljas provokációt hajtottak végre ellene: a médiákban nyíltan meggyanúsították az állambiztonságiak által összeeszkabált koholt vádakkal (többek között a „nyílas röplap” szerzőségével és a Kádár János Társaság tagságával). És bár Antoniewicz Roland akkor mindvégig Lengyelországban tartózkodott, ahol a „Solidarność-lázban élő” Lengyelország megismerését akaró mintegy 2000 magyar diák és egyetemista számára szervezett országjáró-sport táborokat[272][273], Budapestre történt vissztérése után, még a repülőtéren súlyosan megverték és megsebesítették, több mint egy hónapig gyógyuló komoly sebeket okoztak neki[274]. Mindezt kihasználva, az óriási fájdalmak hatására, az állambiztonságiak Antoniewicz Rolandot rávették arra, hogy aláírja az általuk összeeszkabált „vallomást”. Aztán gyorsított eljárásban az ügyet átadták tárgyalásra a bíróságnak, méghozzá a saját emberüknek[275]. Bár a magyar pártállam utolsó koncepciós perének vádja alapját képező „írásos bizonyítékről” — „corpus delictiről”, még a bírósági írásszakértő sem tudta megállapítani, hogy az vajon Antoniewicz Roland, avagy az állambiztonsági ügyekért felelős miniszterhelyettes írógépén készült[276][277] . Ugyanakkor Antoniewicz Roland egyetlen tanúját sem hallgatták ki, akik azonnal és határozottan megcáfolták volna az állambiztonsági bűnszövetkezet által kitenyésztett szemenszedett hazugságokat. Az ávéhás koncepciós vád egyetlen tanúja pedig azt mondta: „írásos fenyegetést kaptam: ha nem támogatom a vádlott bűnösségének elméletét, rosszul járok”, a bíró pedig meggondolatlanul ezeket az írásos ávéhás fenyegetéseket az aktához csatolta. Antoniewicz Rolandot ebben a koncepciós perben többévi felfüggesztett börtönre ítélték, hosszú éveken át még szóhoz jutni sem engedték. Ennek az állambiztonsági provokációnak az egyetlen célja az volt, hogy elvonja a közvélemény figyelmét attól, hogy az MSZMP átvedlik MSZP-vé, melynek alakuló kongresszusán a már említett Rózsa György Eduárdó -Flores terrorista tagja volt a sajtóirodának, de ott volt több más ávéhás újságírócska is, köztük Gyurcsány Ferenc és Rózsa György Eduárdó-Flores közös barátai, akik a legtöbbet ugatták az Antoniewicz Rolandot rágalmazó és lejárató szemenszedett hazugságokat az általa el nem követett „bűncselekményről”. [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286][287][288]

Prawomocny wyrok sądu o tym, że Roland Antoniewicz nigdy nie był członkiem żadnej partii

Antoniewicz Roland soha nem volt semmilyen politikai párt tagja[289][290]. 1965-től tagja a PTTK Lengyel Turisztikai-Országjáró Társaságnak, 1965-től cserkészvezető, jelenleg főcserkész.

Filmes, színészi, újságírói és kritikusi karierrje

négy nagy tehetségű filmrendező: Andrzej Wajda, Antoniewicz Roland, Kósa Ferenc és Jancsó Miklós a hetvenes évek végén

Roland von Bagratuni filmes és újságíró karierrje tele volt tüskékkel, mert a pártállam vezetői minduntalan megpróbáltak megszabadulni tőle, azonban vezető ellenzékiek mellet, nagyon sok vezető filmes, újságíró és író az többször határozottan az oldalára állt, mert csodálatba ejtette őket nagyon magas szakmai tudása, a munka szeretete, valamint igen magas erkölcsi értékei[291][292][293][294][295][296][297][298] . Minden nehézség ellenére, Antoniewicz Roland mégis több dokumentumfilmet alkotott meg, amelyekhez külső forrásokból nagyon gyorsan megszerezte az anyagi és műszaki hátteret. Több filmben színészként is fellépett. Volt gyártásszervező, rendezőasszisztens, a rendező munkatársa, főként Jancsó Miklóssal, Mészáros Mártával, Kardos Ferenccel, Huszárik Zoltánnal, Szalkai Sándoral, Bódy Gáboral, Rajnai Andrással, Mihályfi Imrével, Fehér Györggyel, Andrzej Wajdával és másokkal együttműködik, a magyar filmekbe mintegy 250 lengyel színészt és színésznőt hozatott[299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321]. Filmjeit általában saját maga vágta és ő írta a forgatókönyveit is. A hetvenes években a varsói Film[322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335] és Ekran[336][337][338][339][340][341] képes hetlapok valamint a kéthetente megjelenő Filmowy serwis prasowy budapesti tudósítója volt, rendszeresen publikált bennük terjedelmes cikkeket a magyar filmekről és alkotókról. Szabadúszóként együttműködik több magyar lap (Magyar Nemzet[343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357], Esti Hírlap[358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396], Film-Színház-Muzsika[397][398][399], Magyar Hírlap[400], Élet és Tudomány, Élet és Irodalom, Valóság[401][402][403][404][405][406][407][408],Könyvvilág[409][410][411], Szent Kereszt[412][413][414] és más[415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427])) kulturális rovataival[342] , valamint a kaliforniai Magyarok Vasárnapja című lappal[428][429][430][431][432][433][434][435][436], melyekben filkritikákat, lengyel filmforgatási riportokat, interjúkat az alkotókkal publikált (többek között rendszeresen Andrzej Wajdával[437][438][439]), valamint lengyel könyvismertetőket és szerzőik életrajzát, cikkeket Lengyelország és Örményország történelméről, a lengyel-magyar barátságról valamint a lengyelországi és magyarországi örményekről, továbbá a kereszténység és az Örmény Apostoli Egyház történetéről, a bolsevista keresztény-üldözésekről. Számos lengyel és magyar író, költő, újságíró és tudós barátjaként[440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544], magyar könyvkiadók lengyel szaklektoraként, mind több lengyel könyvet igyekezett magyarul kiadatni[545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600]. Rendezői debütálása, az Utcalabirintus[601][602][603][604][605][606] Koszalinban Oklevelet nyert[607][608][609][610][611][612][613] és esélyes volt cannesi, velencei, oberhauseni és mannheimi sikerre, de politikai okokból a filmjét nem engedték ki Nyugatra. . Számos filmben több szerepet játszott el[614][615][616][617][618][619]. A legnagyobb színészi sikerét a Linda című filmben[620][621][622][623], 1984-ben érte el. Verseket is ír[624][625].

A család

id.Dr.Antall József miniszter dedikációja keresztfia, Antoniewicz Roland részére

Édesapja a lengyelörmény újságíró Zdzisława Antoniewicz volt, az édesanyja a magyarörmény Karapancsics Teréz Ilona, akik Rolandal együtt 1956 őszén Lengyelországban humanitárius segélyeket gyűjtöttek a magyar testvérek— az 1956-os magyar forradalom résztvevői részére, és az adományokat a II világháborús lengyel tátrai futárok segítségével küldték el Magyarországra. Ennek bázisán, 1957-ben Poznańban létrehozták Lengyelországban az első Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (Lengyel-Magyar Baráti Társaság)-ot. Édesapját a poznańi állambiztonsági bűnszövetkezet, az UB éveken át fogva tartotta és kínozta. Nagyapja, Zygmunta Antoniewicz a Powstanie Wielkopolskie nemzeti felkelés és a lengyel-szovjet háború tisztje volt. Lembergnél hősi halált szenvedett, Józef Pilusdski marsall, főparancsnok a legmagasabb lengyel hadi kitüntetéssel: a Virtuti Militari Érdemrend Csillaggal ékesített Nagykeresztjével tüntette ki, a Poznańi Citadella lejtőin lévő Hősök Temetője (Cmentarz Bohaterów) Powstanie Wielkopolskie hőseinek parcelláján temették el. Dédapja, Michał-Wacław Antoniewicz a Powstanie Styczniowe és a Powstanie Wielkopolskie nemzeti felkelések résztvevője volt, Mosina k/Poznania temetőjében nyugszik. Négy gyermeke és hét unokája van. Keresztapja: id.dr. Antall József miniszter — ifj.dr. Antall József miniszterelnök édesapja.

Kitüntetései

• Odznaka Honorowa m.Poznania (1987)
• Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Wielkopolski (1988)
• Medal Pamiątkowy za zasługi dla m. Koszalina (1985)
• Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im.Fr.Lista (1987)

Érdekességek
Antoniewicz Roland Dr.Dragos Károly piarista gimnáziumi igazgató, budapesti házfőnök, a kőbányai lengyel templom plébnosa társaságában
Antoniewicz Roland Dr.Dragos Károly piarista gimnáziumi igazgató, budapesti házfőnök, a kőbányai lengyel templom plébnosa társaságában

• Roland von Bagratuni IQ –ja kb 170 pont.
• Jelenleg felváltva Budapesten és Stockholmban él.
• Egykor Roland von Bagratuni szerkesztette a Wikipédiát lengyel, angol, cseh, orosz és magyar nyelven. Utóbbit illetően: az oda beépült ávéhások és élkommunisták kártevő magatartása miatt távozott.
• Dragos Károly piarista gimnáziumi igazgató és budapesti házfőnök, majd haláláig a budapesti kőbányai lengyel templom plébánosa, 1944 március 19-én házassági kötelékkel kötötte össze Antoniewicz Roland szüleit, 1946 márciusában id.dr.Antall József miniszter, a miniszterelnök ifj.Dr.Antall József édesapjának jelenlétében, megkeresztelte Antoniewicz Rolandot, 1967-ben pedig házassági kötelékkel kötötte össze Antoniewicz Rolandot és feleségét — Magdolnát.

Antoniewcz Roland keresztlevele
Lásd még

ifj. dr. Antall József
id. dr. Antall József
Zdzisław Antoniewicz
Zygmunt Antoniewicz
• Michał-Wacław Antoniewicz – http://www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Antoniewicz_Michal_Waclaw.html

Roland von Bagratuni a médiákban

• Mafilm Híradó, (Budapeszt) 1983/10.szám “Filmjeink a világban”
• Mafilm Híradó, (Budapeszt) 1984/6.szám „Cosalin”
• Magyar Hírlap, (Budapeszt) 1983.augusztus 23.szám „Magyar filmek díjai“
• Szabad Föld, (Budapeszt) 1983.október 22.szám „Néhány néznivaló. Utcalabirintus.“
• Республика Армения, (Ереван) 8.сентября 1993 „Будет ли у нас свой монарх“
• Аверс, (Ереван) нр.2-1993 г „Гость BEAU MONDE-a Великий Князь“
• Время, (Ереван) 11.августа 1993 „Монарх в НКР“
• Demokrata, (Budapeszt) 1998 május.2 „Örmények“
• Kacsa, (Budapeszt) 1991 január.29 „Örmény örvény“ • 24óra, (Tatabánya) 1992 december. 12 „Roland, Nagy-Örményország trónörököse“
• Filmszem, (Budapeszt) 1983/10. „Borostyánkő és őszinteség“
• Magyar Nemzet, (Budapeszt) 1975 május 16. „Folyóiratszemle.Valóság.Lengyelek Magyarországon.“
• Zdzisław Antoniewicz: „Rozbitkowie na Węgrzech.Wspomnienia z lat 1939-1946.“ Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987 строн 316 ISBN-83-205-3801-7
• „Barátok a bajban. Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1945.“ Európa Könyvkiadó, Budapest 1985 (Budapeszt) строн 656 HU ISSN 0209-5165
• Barącz, Sadok: Rys dziejów ormiańskich. Tarnopol, Drukiem Józefa Pawłowskiego, 1869.
• Barącz, Sadok: Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1855.
• Gromnicki, T.: Ormianie w Polsce, ich historia, prawa, przywileje. Warszawa, 1889.
• Herby rodów polskich — Polish Coats of Arms. Index and List of family Names. London, Orbis Books Ltd, 1990.
• BAMBJER (Բամբեր – Erywań) „Dimum”

Források

• Roland von Bagratuni oldala a lengyel nyelvű Wikipédiában

• Cikkek a DÖBRÖGIK BŰNE c. magyar nyelvű portugál lap hasábjain http://prepedia.wikia.com/wiki/Roland_Antoniewicz – źródła

• Szemtanúk hivtalos tanúsítványai. http://prepedia.wikia.com/wiki/Roland_Antoniewicz – źródła

• A nyugatörmények által közzétett anyagok http://prepedia.wikia.com/wiki/Roland_Antoniewicz – źródła

http://www.leki17.hu/ebook/pdf/vajdasag_nagy_lengyelorszag.pdf

http://www.leki17.hu/images/2010/2010_09_08/kerenyi.pdf

http://www.historycznie.pl/publicystyka/reporta%C5%BC/stan-wojenny-w-zagranicznych-mediach-relacja-uczestnika-wydarze%C5%84

http://www.magtudin.org/Nyelv,%20iras,%20muveszetek.htm

Külső linkek

• Roland von Bagratuni blogjai – lásd: http://www.niepoprawni.pl/blogs/roland-von-bagratuni-budapeszt

• Roland von Bagratuni a http://www.filmpolski.pl adatbázisában

Hivatkozások

http://prepedia.wikia.com/wiki/Roland_Antoniewicz – Przypisy

Jegyzetek

 1. http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2012/01/artykuy-prasowe-rolanda-antoniewicza.html
 2. http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,57366960,57366960,W_obronie_konstytucyjnych_praw.html
 3. http://arvamagyar.blogter.hu/
 4. http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=foBzVCTJMK
 5. http://niezalezna.pl/22910-wegierski-lacznik
 6. http://forum.hyeclub.com/showthread.php/9306-Interview-with-Grand-Prince-Roland-Bagratouni-Legatee-of-Throne-of-the-Kingdom-of-We
 7. http://1.bp.blogspot.com/-y7BfKCar7lI/TtF0G9VmujI/AAAAAAAABBw/tP7nAm3IZSU/s1600/18.jpg
 8. http://4.bp.blogspot.com/-2jwRViw9spo/TwSHwnV_78I/AAAAAAAABuA/7KE7hN9_fsw/s1600/LeszkowskiP%25C3%25A1lAtya-Roland-SztDomonkosTemplom1990-1.jpg
 9. http://2.bp.blogspot.com/-LzJ1TBEYTv4/TwSHTfXuu7I/AAAAAAAABt0/RzQGeXaHz0U/s1600/Roland-Eoer%25C5%2591s%25C3%25A9k-BedeIstv%25C3%25A1nK%25C3%25A1lm%25C3%25A1nAtya06.jpg
 10. http://2.bp.blogspot.com/-GxtkYWKGHko/TwSGTvix73I/AAAAAAAABtc/caJBqrpTCY4/s1600/KisRegnumK%25C3%25A1poln%25C3%25A1ban-2005-Roland2.jpg
 11. http://3.bp.blogspot.com/-kXoCSY7imvs/TwSHEQ4jagI/AAAAAAAABto/hhoHDFA7cg0/s1600/Roland-Eoer%25C5%2591s%25C3%25A9k-BedeIstv%25C3%25A1nK%25C3%25A1lm%25C3%25A1nAtya04.jpg
 12. http://niepoprawni.pl/blogs/roland-von-bagratuni-budapeszt
 13. http://www.rynek-kolejowy.pl/redakcja
 14. http://transinfo.pl/redakcja.php
 15. http://gbk.nazwa.pl/przgl/?Rocznik_2007:Numer_3%2F2007:AUTOBUSY
 16. http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=9f71GKB1X8
 17. http://www.magtudin.org/Nyelv,%20iras,%20muveszetek.htm
 18. http://www.magtudin.org/Nyelv%206.pdf
 19. http://www.gazetapolska.pl/14482-zatrzymajmy-hunow-europy
 20. http://www.gazetapolska.pl/10665-powrot-pana-cogito
 21. http://4.bp.blogspot.com/-R3xcOoHb4no/T4Mwu4sDPbI/AAAAAAAACW8/JGNQ-9MIMpU/s1600/Kossuth-MitKellTudLengyelo-ASzerz%25C5%2591d%25C3%25A9s.jpg
 22. http://3.bp.blogspot.com/-vS5r9UejSLw/T4MwELi5XSI/AAAAAAAACWw/WwiSL33OREo/s1600/BolsevistaEtet%25C3%25A9s3.jpg
 23. http://2.bp.blogspot.com/-mYXW7CNoL2o/TtGC1OjC3bI/AAAAAAAABGQ/12F29gApe7w/s1600/51.jpg
 24. http://3.bp.blogspot.com/-vANLQOkmG04/TtGDa9mwuaI/AAAAAAAABGc/z__6SEcB3pc/s1600/52.jpg
 25. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOhhc0yvPI/AAAAAAAADDw/e2p4Lqn6J1s/s1600-h/Kossuth-MitKellTudLengyelo-ASzerz%C5%91d%C3%A9s.jpg
 26. http://2.bp.blogspot.com/-kp_-yjRnPyw/T4MtKR-PAWI/AAAAAAAACWk/iZWAfR0sDvM/s1600/0249001639363P.JPG
 27. http://2.bp.blogspot.com/-FPrzxU4Raxg/TwNclcnnaVI/AAAAAAAABeo/hEo-wDTqHFA/s1600/Clipboard44.jpg
 28. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4R3PjVAI/AAAAAAAAETs/LgouUVgUCOY/s1600-h/Min_Gyorivanyi01.jpg
 29. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4T3PjVBI/AAAAAAAAET0/0S5aqgcjTt0/s1600-h/Min_Gyorivanyi02.jpg
 30. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4A3PjU7I/AAAAAAAAETE/6CpBMKgpwaE/s1600-h/Min_Gyorivanyi03.jpg
 31. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4BnPjU8I/AAAAAAAAETM/3NQWR8D0l48/s1600-h/Min_Gyorivanyi04.jpg
 32. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4CXPjU9I/AAAAAAAAETU/dBPF7NxHgP4/s1600-h/Min_Gyorivanyi05.jpg
 33. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4DHPjU-I/AAAAAAAAETc/zoEcXbe0LvU/s1600-h/Min_Gyorivanyi06.jpg
 34. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4DnPjU_I/AAAAAAAAETk/Cap9TcZYiZU/s1600-h/Min_Gyorivanyi07.jpg
 35. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3pnPjU2I/AAAAAAAAESc/Lx95XRHk-9U/s1600-h/Min_Gyorivanyi08.jpg
 36. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3qHPjU3I/AAAAAAAAESk/bWOs9GVQZfM/s1600-h/Min_Gyorivanyi09.jpg
 37. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3qnPjU4I/AAAAAAAAESs/0TLOivv1W2k/s1600-h/Min_Gyorivanyi10.jpg
 38. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3q3PjU5I/AAAAAAAAES0/R7dJb4_J-Xs/s1600-h/Min_Gyorivanyi11.jpg
 39. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3rXPjU6I/AAAAAAAAES8/p6gdmvx4yBs/s1600-h/Min_Gyorivanyi12.jpg
 40. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3TXPjUxI/AAAAAAAAER0/o-x5Fiubpv0/s1600-h/Min_Gyorivanyi13.jpg
 41. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3T3PjUyI/AAAAAAAAER8/26gc00dBXVQ/s1600-h/Min_Gyorivanyi14.jpg
 42. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3UHPjUzI/AAAAAAAAESE/bAJN3c4wIz4/s1600-h/Min_Gyorivanyi15.jpg
 43. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3UnPjU0I/AAAAAAAAESM/Pv3lzUYWmMk/s1600-h/Min_Gyorivanyi16.jpg
 44. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3U3PjU1I/AAAAAAAAESU/yKab1pFZoOw/s1600-h/Min_Gyorivanyi17.jpg
 45. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-ri2fZ2jI/AAAAAAAACb0/qL8MC9ijTKg/s1600-h/AntoniBaraniak%C3%89rsek%C3%89sStefanWyszy%C5%84skiB%C3%ADboros-Hercegpr%C3%ADm%C3%A1sR%C3%B3m%C3%A1baMenek.jpg
 46. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-rRmfZ2hI/AAAAAAAACbk/avrQtbj_DAw/s1600-h/SasosKereszt2-Wyszy%C5%84ski-k%C3%B6nyv.jpg
 47. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-rRmfZ2iI/AAAAAAAACbs/3r9eOtkGsZM/s1600-h/Wyszy%C5%84skiB%C3%ADborosFelh%C3%ADv%C3%A1saACz%C4%99stochowaiFogadalmakK%C3%B6vet%C3%A9s%C3%A9re1.jpg
 48. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNPEGfZtiI/AAAAAAAABTE/pDYlASDJ18A/s1600-h/Antoni+Baraniak+%C3%A9rsek+%C3%A9s+Stefan+Wyszy%C5%84ski+R%C3%B3m%C3%A1ban.jpg
 49. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNPEWfZtjI/AAAAAAAABTM/o77WGNAY578/s1600-h/AbpAntoniBaraniak5a.jpg
 50. http://2.bp.blogspot.com/–oCfyw52Udc/TtFw_p5kVJI/AAAAAAAABAE/ELswiAQz1fE/s1600/11.jpg
 51. http://3.bp.blogspot.com/-xYeFnRYguBw/TtFyiN9DNQI/AAAAAAAABA0/ffNU4ANLMpU/s1600/14.jpg
 52. http://1.bp.blogspot.com/-btwa3N5aUZM/TwMuuWHup0I/AAAAAAAABTk/Sh6Nkl8qc5E/s1600/Clipboard04.jpg
 53. http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9KPlBawCLI/AAAAAAAAACY/gRh4_4GAiDE/s1600/Wyszy%C5%84skiLev%C3%A9lBorit%C3%A9kja.jpg
 54. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNQSGfZtkI/AAAAAAAABTU/wdBjwxLuwhw/s1600-h/StefanWyszy%C5%84skiVIP%C3%A1lP%C3%A1p%C3%A1n%C3%A1lT%C3%BAloldalaDedik%C3%A1ci%C3%B3val.jpg
 55. http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,3748,kiedy-beatyfikacja-prymasa-tysiaclecia.html
 56. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNFYmfZtUI/AAAAAAAABRU/sZQSD27U6JA/s1600-h/LeszkowskiP%C3%A1lAtya-Roland-SztDomonkosTemplom1990-4.jpg
 57. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwMLzmfZtTI/AAAAAAAABRM/ffyvfcxo8t4/s1600-h/Roland-SztDomonkosTemplom1990-2.jpg
 58. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwMLHWfZtRI/AAAAAAAABQ8/es8rrkcW8ds/s1600-h/Roland-Eoer%C5%91s%C3%A9k-BedeIstv%C3%A1nK%C3%A1lm%C3%A1nAtya02.jpg
 59. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKsL2fZtGI/AAAAAAAABPk/IKGxg_l61VU/s1600-h/KisRegnumK%C3%A1poln%C3%A1ban-2005-Roland2.jpg
 60. http://1.bp.blogspot.com/-2_RxJ-lvfBo/TtGAvak8bLI/AAAAAAAABFs/ICabl7Z5n-4/s1600/48.jpg
 61. http://3.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9KQKBkOEnI/AAAAAAAAACg/B3rMd3DpOBQ/s1600/PC11.jpg
 62. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0_nkgVu92I/AAAAAAAAEVs/eWqaYxvv59g/s1600-R/SzylbergEredetiIgaz1956r%C3%B3l.png
 63. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwj8W2fZxGI/AAAAAAAABwY/BgHlVCHVZ1s/s1600-h/Pozna%C5%841956-SzymkowiakTan%C3%BA.jpg
 64. http://www.leki17.hu/ebook/pdf/vajdasag_nagy_lengyelorszag.pdf
 65. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNMkWfZtgI/AAAAAAAABS0/TkWqAX94c6M/s1600-h/Hadifogoly%C3%A9sHadirokkantsz%C3%B6vets%C3%A9g2.jpg
 66. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNMkWfZthI/AAAAAAAABS8/2Cdjq1XIpfw/s1600-h/Hadifogoly%C3%A9sHadirokkantsz%C3%B6vets%C3%A9g.jpg
 67. http://www.leki17.hu/images/2010/2010_09_08/kerenyi.pdf
 68. http://2.bp.blogspot.com/-XDx2NoNRT7w/TtF3TsFM6qI/AAAAAAAABDE/QHIF5x8uBO4/s1600/30.jpg
 69. http://4.bp.blogspot.com/-t1SqUojmn0s/TwMyASONfWI/AAAAAAAABTw/dOup-TQDKnw/s1600/Clipboard05.jpg
 70. Sąd Powiatowy w Cieszynie, Cieszyn, Wydział Karny Sygn.II.Kp.272/69 Zaświadczenie o skazaniu 1991.05-08 1969.05.13
 71. http://2.bp.blogspot.com/-e4rz27USuig/TwMyZ_EZDGI/AAAAAAAABT8/yzu_Ez_-dL8/s1600/Clipboard06.jpg
 72. http://2.bp.blogspot.com/-cpeWu8YN0aY/TwOLsSbzwCI/AAAAAAAABs4/D14zAHfuhGQ/s1600/Clipboard89.jpg
 73. http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2012/01/12-grzechow-gownych-rolanda.html
 74. http://2.bp.blogspot.com/-3CntHgXlQto/TwOHyZXzojI/AAAAAAAABsI/yAKC_3bLkcI/s1600/G%25C3%25B6ncz%25C3%2581rpiLev-01.jpg
 75. http://1.bp.blogspot.com/-Txw-8FGM2oA/TwOHo2ugDkI/AAAAAAAABr8/1Qg-rlbmuHI/s1600/G%25C3%25B6ncz%25C3%2581rpiLev-02.jpg
 76. http://2.bp.blogspot.com/-bVVsaZXjHMM/TwOHTC54i0I/AAAAAAAABrw/YRkPNDkIlgg/s1600/G%25C3%25B6ncz%25C3%2581rpiLeveleK%25C3%25B6ztEln%25C3%25B6kk%25C3%25A9nt-Eredeti.jpg
 77. http://3.bp.blogspot.com/-_IoagRCAmw0/TwOHLD_dU6I/AAAAAAAABrk/CDiTi2UpFd8/s1600/G%25C3%25B6ncz%25C3%2581rp%25C3%25A1dDedik%25C3%25A1ci%25C3%25B3.jpg
 78. http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9LVzna-67I/AAAAAAAAAEw/qCMRxDg10a0/s1600/Gy%C3%B6riv%C3%A1nyi+S%C3%A1ndor.jpg
 79. http://2.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9KsxtOHM5I/AAAAAAAAAEQ/nBXMpByJhBA/s1600/GY%2524RIV~1.jpg
 80. http://3.bp.blogspot.com/-eGU7mJKUqT8/TwNabFQFE0I/AAAAAAAABd4/UvZko9uZB8w/s1600/GyorivanyiLevel.jpg
 81. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4R3PjVAI/AAAAAAAAETs/LgouUVgUCOY/s1600-h/Min_Gyorivanyi01.jpg
 82. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4T3PjVBI/AAAAAAAAET0/0S5aqgcjTt0/s1600-h/Min_Gyorivanyi02.jpg
 83. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4A3PjU7I/AAAAAAAAETE/6CpBMKgpwaE/s1600-h/Min_Gyorivanyi03.jpg
 84. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4BnPjU8I/AAAAAAAAETM/3NQWR8D0l48/s1600-h/Min_Gyorivanyi04.jpg
 85. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4CXPjU9I/AAAAAAAAETU/dBPF7NxHgP4/s1600-h/Min_Gyorivanyi05.jpg
 86. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4DHPjU-I/AAAAAAAAETc/zoEcXbe0LvU/s1600-h/Min_Gyorivanyi06.jpg
 87. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v4DnPjU_I/AAAAAAAAETk/Cap9TcZYiZU/s1600-h/Min_Gyorivanyi07.jpg
 88. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3pnPjU2I/AAAAAAAAESc/Lx95XRHk-9U/s1600-h/Min_Gyorivanyi08.jpg
 89. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3qHPjU3I/AAAAAAAAESk/bWOs9GVQZfM/s1600-h/Min_Gyorivanyi09.jpg
 90. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3qnPjU4I/AAAAAAAAESs/0TLOivv1W2k/s1600-h/Min_Gyorivanyi10.jpg
 91. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3q3PjU5I/AAAAAAAAES0/R7dJb4_J-Xs/s1600-h/Min_Gyorivanyi11.jpg
 92. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3rXPjU6I/AAAAAAAAES8/p6gdmvx4yBs/s1600-h/Min_Gyorivanyi12.jpg
 93. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3TXPjUxI/AAAAAAAAER0/o-x5Fiubpv0/s1600-h/Min_Gyorivanyi13.jpg
 94. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3T3PjUyI/AAAAAAAAER8/26gc00dBXVQ/s1600-h/Min_Gyorivanyi14.jpg
 95. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3UHPjUzI/AAAAAAAAESE/bAJN3c4wIz4/s1600-h/Min_Gyorivanyi15.jpg
 96. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3UnPjU0I/AAAAAAAAESM/Pv3lzUYWmMk/s1600-h/Min_Gyorivanyi16.jpg
 97. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v3U3PjU1I/AAAAAAAAESU/yKab1pFZoOw/s1600-h/Min_Gyorivanyi17.jpg
 98. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R1F5G13DGeI/AAAAAAAAEWk/tk711bukznQ/s1600-R/GY%C5%90RIV%C3%81NYI2.png
 99. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo5l2fZxrI/AAAAAAAAB1A/_S-15sACduI/s1600-h/GY%24RIV~1.JPG
 100. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo5mGfZxtI/AAAAAAAAB1Q/lK1RwqBwUIY/s1600-h/GY%24RIV~1.JPG
 101. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKIW2fZrtI/AAAAAAAABEo/0h6eSDUvHoo/s1600-h/GYERIV~1.JPG
 102. http://greatprincerolandvonbagratuni.blogspot.com/2007/12/great-prince-roland-von-bagartuni_5461.html
 103. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RzhmeJ3QJoI/AAAAAAAAEAQ/g-siBCe8DAY/s1600/RolandK%C3%A9riK%C3%A1lm%C3%A1nT%C3%A1bornokn%C3%A1l4.png
 104. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RzhmeJ3QJoI/AAAAAAAAEAQ/g-siBCe8DAY/s1600/RolandK%C3%A9riK%C3%A1lm%C3%A1nT%C3%A1bornokn%C3%A1l4.png
 105. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwexQWfZvLI/AAAAAAAABgM/VlXdoAiay4k/s1600-h/K%C3%A9riK%C3%A1lm%C3%A1nt%C3%B3l-Bor%C3%ADt%C3%A9k.jpg
 106. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwexQWfZvLI/AAAAAAAABgM/VlXdoAiay4k/s1600-h/K%C3%A9riK%C3%A1lm%C3%A1nt%C3%B3l-Bor%C3%ADt%C3%A9k.jpg
 107. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwpMJmfZyBI/AAAAAAAAB3w/HwQo_f5FP64/s1600-h/K%C3%A9riK%C3%A1lm%C3%A1n-1971-12-15-levelez%C5%91lap.jpg
 108. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwexQ2fZvMI/AAAAAAAABgU/GRDh42nEYR8/s1600-h/K%C3%A9riK%C3%A1lm%C3%A1nLevelei.jpg
 109. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwe6oGfZvTI/AAAAAAAABhM/yy-IUGbQisc/s1600-h/G%C3%B6ncz-Tab%C3%B3dy-K%C3%A9ryK%C3%A1lm%C3%A1n.jpg
 110. http://2.bp.blogspot.com/-1_96D0SlUQ4/TwNrWLbYbHI/AAAAAAAABi8/wgh53wwkvZY/s1600/MLODSZ-B%25C3%25ADr%25C3%25B3s%25C3%25A1giBejegyM%25C3%25B3dos-nhg.jpg
 111. http://2.bp.blogspot.com/-1_96D0SlUQ4/TwNrWLbYbHI/AAAAAAAABi8/wgh53wwkvZY/s1600/MLODSZ-B%25C3%25ADr%25C3%25B3s%25C3%25A1giBejegyM%25C3%25B3dos-nhg.jpg
 112. http://2.bp.blogspot.com/-kHfj742Sq9U/TwNrayMdz3I/AAAAAAAABjI/fVGMfQaEqYc/s1600/MLODSZ-Els%25C5%2591Alap%25C3%25ADt%25C3%25B3Bejegyz%25C3%25A9s.jpg
 113. http://3.bp.blogspot.com/-g27RxlO6A-w/TwNrelzLQyI/AAAAAAAABjU/6qI3immByxs/s1600/MLODSZr%25C5%2591l-%25C3%2581ISH.jpg
 114. http://4.bp.blogspot.com/-j4v8HSaAEMI/TwNrkUwFIiI/AAAAAAAABjg/2OpPqqxLQxQ/s1600/MLODSZ-B%25C3%25ADrBejegyz%25C3%25A9s.jpg
 115. http://1.bp.blogspot.com/-q5y41jtNglQ/TwOGMkLBPjI/AAAAAAAABrA/e4qn3ZKqKPk/s1600/Clipboard87.jpg
 116. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/bagocsi-karoly-jakabszallas-es-piotrkow-trybunalski-lengyel-magyar-barati-tarsasagainak-egyuttmukodese-02-04-04/
 117. http://4.bp.blogspot.com/-JSg1AdMx6r8/TwNsP1BzIDI/AAAAAAAABlA/LpyXEOKYb6c/s1600/M%25C3%2596SZnyilv%25C3%25A1ntOrsz%25C3%25A1ggy%25C3%25BCl1994.jpg
 118. http://1.bp.blogspot.com/-Y6qWpqaE2-M/TwNsUoCtKgI/AAAAAAAABlM/q_HX6cCWcug/s1600/M%25C3%2596SZnyilv%25C3%25A1ntB%25C3%25ADr1993.jpg
 119. http://4.bp.blogspot.com/-saATiD0Qv0U/TwNsLI-qvzI/AAAAAAAABk0/TtK3LQ82OwA/s1600/176.jpg
 120. http://2.bp.blogspot.com/-dt7qcCaRBuo/TwNr9fT3_QI/AAAAAAAABkQ/6EU-FGce8PU/s1600/M%25C3%2596SZh%25C3%25B6zStumpfKabinetf%25C5%2591n%25C3%25B6ke.jpg
 121. http://4.bp.blogspot.com/-t2AZsQ1Ae7o/TwNrxe7ZhAI/AAAAAAAABj4/NipchvQB8to/s1600/KukorelliIstv%25C3%25A1nOVB-M%25C5%2590SZ.jpg
 122. http://2.bp.blogspot.com/-IVlhCARUFg8/TwNr3euTjEI/AAAAAAAABkE/i4jV0QZUdQY/s1600/M%25C3%2596SZ-F%25C5%2591vB%25C3%25ADrhoz99-02-17.jpg
 123. http://2.bp.blogspot.com/-dt7qcCaRBuo/TwNr9fT3_QI/AAAAAAAABkQ/6EU-FGce8PU/s1600/M%25C3%2596SZh%25C3%25B6zStumpfKabinetf%25C5%2591n%25C3%25B6ke.jpg
 124. http://1.bp.blogspot.com/-2LGTgj3dlK8/TtF5dNR5qaI/AAAAAAAABEY/sfibs8nFRi4/s1600/39.jpg
 125. http://1.bp.blogspot.com/-Zjqb5ZZNSGE/TtF6omtv9hI/AAAAAAAABE8/Fdbq606jMo8/s1600/41.jpg
 126. http://2.bp.blogspot.com/-PKK3mDNg_6M/TpXyl9KL9QI/AAAAAAAAA8Y/WqZO_fYkXSM/s1600/Katy%25C5%2584.jpg
 127. http://1.bp.blogspot.com/-DsGywK0rHqs/T4MxXatqf2I/AAAAAAAACXI/8HQKhOOmXjk/s1600/Katy%25C5%2584.jpg
 128. http://2.bp.blogspot.com/-0fzoPYJB_FM/T4M0F6dlY5I/AAAAAAAACXg/7mtmO9CokgU/s1600/HITLER-STALIN-GYURCSANY%2BPOST32.png
 129. http://1.bp.blogspot.com/-y5dbgxPb1Kc/T4Mzgdvu2cI/AAAAAAAACXU/bB_JY3sxY-g/s1600/Ferenc%2BGyurcs%25C3%25A1ny%2Btylko%2Bon%2Bjest%2Bmoim%2Bszefem%2521%2B-%2BgrafikaRoland%2Bvon%2BBagratuni.jpg
 130. http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2010/04/karpati-harsona-gyurcsanyista-mszp-es.html
 131. http://1.bp.blogspot.com/-exUS6mWYHFQ/TtF4pMoVlXI/AAAAAAAABEM/wP71EEShEFw/s1600/36.jpg
 132. http://2.bp.blogspot.com/-xyt-ej_kIy4/TtF4moNMx-I/AAAAAAAABEA/E58t-_d1sbo/s1600/37.jpg
 133. http://3.bp.blogspot.com/-tB8DVTIuhSA/TtF4c5jg_1I/AAAAAAAABDo/SAGLCAM0Nv0/s1600/34.jpg
 134. http://4.bp.blogspot.com/-NXPJ2BgstpE/TtF4XS2fAnI/AAAAAAAABDc/W14N-NJYnPM/s1600/32.jpg
 135. http://1.bp.blogspot.com/-exUS6mWYHFQ/TtF4pMoVlXI/AAAAAAAABEM/wP71EEShEFw/s1600/36.jpg
 136. http://2.bp.blogspot.com/-xyt-ej_kIy4/TtF4moNMx-I/AAAAAAAABEA/E58t-_d1sbo/s1600/37.jpg
 137. http://3.bp.blogspot.com/-_dbSYzoaYjE/TtF4ghKNzRI/AAAAAAAABD0/07oW_yjAm6g/s1600/35.jpg
 138. http://3.bp.blogspot.com/-tB8DVTIuhSA/TtF4c5jg_1I/AAAAAAAABDo/SAGLCAM0Nv0/s1600/34.jpg
 139. http://4.bp.blogspot.com/-NXPJ2BgstpE/TtF4XS2fAnI/AAAAAAAABDc/W14N-NJYnPM/s1600/32.jpg
 140. http://1.bp.blogspot.com/-ijqugxUQJMk/TwNEIZyijQI/AAAAAAAABZY/aTn2tkXgOcg/s1600/Giedroy%25C4%2587Borit%25C3%25A9kjaiFelad%25C3%25B3N%25C3%25A9lk%25C3%25BCl.jpg
 141. http://3.bp.blogspot.com/-mbPwJiGoivQ/TwNEBHtRCSI/AAAAAAAABZM/GbeuPUaY5iI/s1600/Giedroy%25C4%2587Borit%25C3%25A9kjaiFelad%25C3%25B3N%25C3%25A9lk%25C3%25BCl2.jpg
 142. http://1.bp.blogspot.com/-xUdDNtsTGVs/TwND6jzBhmI/AAAAAAAABZA/hE1CL4e9KoM/s1600/Giedroy%25C4%2587Lev%25C3%25A9l01.jpg
 143. http://4.bp.blogspot.com/-H4pNGUyL-aA/TwND2eW9eFI/AAAAAAAABY0/SiyH6Dt05Ts/s1600/Giedroy%25C4%2587Lev%25C3%25A9l02.jpg
 144. http://3.bp.blogspot.com/-CGBz3pxhSOk/TwNDydOc1_I/AAAAAAAABYo/HkR2m53pbEY/s1600/Giedroy%25C4%2587Lev%25C3%25A9l03.jpg
 145. http://4.bp.blogspot.com/-A8lP9EOruik/TwNDuHgCgDI/AAAAAAAABYc/Y7x9XjJio8k/s1600/Giedroy%25C4%2587Lev%25C3%25A9l04.jpg
 146. http://1.bp.blogspot.com/-WBo9z9l2UcE/TwNDphaF_sI/AAAAAAAABYQ/odnqzreAWMM/s1600/Giedroy%25C4%2587Lev%25C3%25A9l05.jpg
 147. http://1.bp.blogspot.com/-WBo9z9l2UcE/TwNDphaF_sI/AAAAAAAABYQ/odnqzreAWMM/s1600/Giedroy%25C4%2587Lev%25C3%25A9l05.jpg
 148. http://1.bp.blogspot.com/-tj19lyF37ms/TwNDfFabIEI/AAAAAAAABX4/DtZR6bbNSwI/s1600/JerzyGiedroy%25C4%25871971-10-23-Levele.jpg
 149. http://3.bp.blogspot.com/-g_SlwJowUqI/TwNDZvA_GVI/AAAAAAAABXs/d_cUx0UQxiI/s1600/JerzyGiedroy%25C4%25871972-09-12-Levele.jpg
 150. http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9KQz-7BSxI/AAAAAAAAACo/ndzj0Funrts/s1600/LechWa%C5%82%C4%99sa-JerzyPopie%C5%82uszko-HenykJankowskiKanonok.jpg
 151. http://3.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TFbE5hhkpII/AAAAAAAAAzs/t7GaMeZF9FU/s1600/Pozna%C5%8456osml%C3%A9km%C5%B1.JPG
 152. http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TELSUu_OVZI/AAAAAAAAAbY/ayle12faJjs/s1600/Szyakiewicz%E2%80%9EN%C3%A9vjegy%E2%80%9C.jpg
 153. http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TELSUu_OVZI/AAAAAAAAAbY/ayle12faJjs/s1600/Szyakiewicz%E2%80%9EN%C3%A9vjegy%E2%80%9C.jpg
 154. http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TELSUu_OVZI/AAAAAAAAAbY/ayle12faJjs/s1600/Szyakiewicz%E2%80%9EN%C3%A9vjegy%E2%80%9C.jpg
 155. http://2.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TELTH_Pi09I/AAAAAAAAAbo/ZAqkE-9WZ6w/s1600/LechWa%C5%82%C4%99sa-HenrykJankowski1.jpg
 156. http://2.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TELTERqcO5I/AAAAAAAAAbg/NQZch14wrNQ/s1600/LechWa%C5%82%C4%99sa-HenrykJankowski2.jpg
 157. http://3.bp.blogspot.com/-nyuxy7hLwOo/TwM8X162ijI/AAAAAAAABVQ/qUveDoWvxhU/s1600/Clipboard13.jpg
 158. http://www.krakowpost.com/article/1272
 159. http://www.historycznie.pl/publicystyka/reporta%C5%BC/stan-wojenny-w-zagranicznych-mediach-relacja-uczestnika-wydarze%C5%84
 160. http://www.krakowpost.com/pdf/Krakow_Post_issue_55.pdf
 161. http://polska.newsweek.pl/6-czerwca-beatyfikacja-ks–popieluszki,53700,1,1.html
 162. http://3.bp.blogspot.com/-RVLjJhJhLJQ/TwM64BdJAmI/AAAAAAAABU4/WXP2sWCr6CM/s1600/Clipboard11.jpg
 163. http://www.nyiregyhazinaplo.hu/index.php/helyi-hirek/591-hsok-napja
 164. http://horac.freeweb.hu/talalat.php?Gyariszam=1G166-31
 165. http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC03975/04002.htm
 166. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi7NmfZvkI/AAAAAAAABkI/LyLpI-OZpUc/s1600-h/F%C3%A1bi%C3%A1nZolt%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg
 167. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi62WfZvjI/AAAAAAAABkA/Jd8-RbfdH6k/s1600-h/F%C3%A1bi%C3%A1nZolt%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B31a.jpg
 168. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi62GfZviI/AAAAAAAABj4/SqoXtHwpNMA/s1600-h/F%C3%A1bi%C3%A1nZolt%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B31.jpg
 169. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi62GfZvhI/AAAAAAAABjw/cztU8gU0BeQ/s1600-h/F%C3%A1bi%C3%A1nZolt%C3%A1n-1978-dec-levelez%C5%91lap.jpg
 170. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi61mfZvgI/AAAAAAAABjo/w5yOue4l9UQ/s1600-h/sekr.Zw.Lit.W%C4%99g.+-+pisarz+Zol%C3%A1n+F%C3%A1bi%C3%A1n+do+Rolanda.jpg
 171. http://mek.niif.hu/02200/02227/html/03/801.html
 172. http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC03975/04002.htm
 173. http://www.agt.bme.hu/staff_h/varga/foto/farkasreti/fabian-z.html
 174. http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=107278
 175. http://sites.google.com/site/scifitort/iroportrek/fabian-zoltan
 176. http://2.bp.blogspot.com/-QZU-SPSZ9IQ/TtF1ZRHts7I/AAAAAAAABCU/HrDCGFsdxxI/s1600/22.jpg
 177. http://4.bp.blogspot.com/-58Uyfuokgg4/TtFzQbeLCzI/AAAAAAAABBY/xA4KT3Q8cVo/s1600/17.jpg
 178. http://4.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TEFrAGB0rHI/AAAAAAAAAWo/lNGxzyfFvpQ/s1600/KeglevichDedik%C3%A1ci%C3%B3.JPG
 179. http://4.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TEFq5mI615I/AAAAAAAAAWg/VkxvXP1NowI/s1600/KeglevichIstv%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B3ja.jpg
 180. http://www.sumeghlaszlo.hu/index.php?view=article&catid=43%3Aakkor-es-most&id=142%3Ain-memoriam-keglevich-istvan&option=com_content&Itemid=59
 181. http://www.szentkoronalovagrend.hu/regnum.htm
 182. http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.11.12/0801.html
 183. http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000917/0403.html
 184. http://beszelo.c3.hu/cikkek/koncepcios-per-a-kadar-rendszerben-a-hagemann-uegy
 185. http://tortenelemportal.hu/2009/09/ma-otvennyolc-eve-dontottek-le-a-kommunistak-a-regnum-marianum-templomot/
 186. http://lexikon.katolikus.hu/K/Keglevich.html
 187. http://www.albertfalviplebania.hu/keglevich.html
 188. http://www.hitvallas.hu/index.php?t=r&r=8&c=1085
 189. http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3dy_G%C3%A1bor
 190. http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/body.html
 191. http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=194
 192. http://www.filmkultura.hu/regi/2006/articles/essays/bodygabor.hu.html
 193. http://hu.wikipedia.org/wiki/Elbert_J%C3%A1nos
 194. http://www.rtlklub.hu/cikk/104725
 195. http://hu.wikipedia.org/wiki/Elbert_J%C3%A1nos
 196. http://beszelo.c3.hu/99/03/16elber.htm
 197. http://ego.nolblog.hu/archives/2010/02/15/Elbert_Janos_professzor_rejtelyes_halala/
 198. http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li2240
 199. http://www.168ora.hu/itthon/elbert-janos-titokzatos-halala-6899.html
 200. http://regi.sofar.hu/hu/node/85404
 201. http://www.magyarvagyok.com/kultura/hiressegek/muveszek/3527-Elbert-Janos.html
 202. http://bookline.hu/product/home.action?id=96735&type=22&_v=Ungvari_Tamas_Nyomtalanul
 203. http://1.bp.blogspot.com/-77WY_AtXuuE/TwM7y8BQ_EI/AAAAAAAABVE/pKBsn-9pRo0/s1600/Clipboard12.jpg
 204. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi8hGfZvlI/AAAAAAAABkQ/bmgEyCBNnfE/s1600-h/Hajd%C3%BAJ%C3%A1nosEzredes.JPG
 205. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi8h2fZvoI/AAAAAAAABko/pRtPqtrVkkU/s1600-h/Hajd%C3%BAJ%C3%A1nosBar%C3%A1tj%C3%A1val.jpg
 206. </span>http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi8hWfZvmI/AAAAAAAABkY/ukaotre2ias/s1600-h/Hajd%C3%BAJ%C3%A1nosAz%C3%89desapj%C3%A1valZalaszentgr%C3%B3ton.JPG</li>
 207. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwju42fZw5I/AAAAAAAABuw/lce3R60E8IQ/s1600-h/Zalaszentgr%C3%B3Jednodni%C3%B3wka1.jpg</li>
 208. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi8hmfZvnI/AAAAAAAABkg/zV9CEJGyxvU/s1600-h/Hajd%C3%BAJancsi-Utols%C3%B3Levele-eredeti.jpg</li>
 209. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi9bWfZvqI/AAAAAAAABk4/HQdOIJXSsQg/s1600-h/Hajd%C3%BASzdsAZalaszentgr%C3%B3tiT%C3%A1borParancsnokiDolgoz%C3%B3szob%C3%A1j%C3%A1ban2.jpg</li>
 210. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwi9bmfZvrI/AAAAAAAABlA/Ne2TC1Zxk5E/s1600-h/Keresztury+Dezs%C5%91.jpg</li>
 211. http://zalatermalvolgye.hu/node/105</li>
 212. http://varosatyak.hu/hun/sa_kepviselo/i_zalaszentgrot_2569/t_Zalaszentgr%C3%B3t%20k%C3%A9pvisel%C5%91i/index.html</li>
 213. </li>
 214. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKCPWfZrWI/AAAAAAAABBw/d-TT3YRBStU/s1600-h/AzUralkod%C3%B3Karabahon-LeszESaj%C3%A1tUralkod%C3%B3nk-%C3%96rm%C3%A9nyCikkekRolandr%C3%B3l.jpg</li>
 215. http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S93wE44W8wI/AAAAAAAAAOI/SOKuCKhXKig/s1600/ParkevMartiroszj%C3%A1nKarabahiP%C3%BCsp%C3%B6k%C3%81ld%C3%A1saRolandNhg-nek.jpg</li>
 216. http://3.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S93xYRCOoQI/AAAAAAAAAOQ/FBylhmoEyQo/s1600/Az%C3%96rm%C3%A9nyHercegiKamaraBeh%C3%B3dolRolandnak3.jpg</li>
 217. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKA12fZrRI/AAAAAAAABBI/vTeEkGJJejw/s1600-h/Az%C3%96rm%C3%A9nyBel%C3%BCgyminiszterElismeriRolandNhg-t1.jpg</li>
 218. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKF52fZrhI/AAAAAAAABDI/ZIo2r_hih6c/s1600-h/Horenaci4.jpg</li>
 219. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwJ_6GfZrLI/AAAAAAAABAY/Xifhhp_6Dq8/s1600-h/%C3%96rm%C3%A9nyDedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 220. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwJ_6GfZrMI/AAAAAAAABAg/seVjaH5Bw1I/s1600-h/%C3%96rm%C3%A9nyDedik%C3%A1ci%C3%B3Rolandnak.jpg</li>
 221. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKCOmfZrUI/AAAAAAAABBg/q3COkWc5jJM/s1600-h/Dedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 222. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKQC2fZsEI/AAAAAAAABHg/xoiRZ2JNTIA/s1600-h/ArmeniaVardkesGnuniMiniszterDedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 223. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKkAWfZtAI/AAAAAAAABO0/7Au7lr93nwQ/s1600-h/145.jpg</li>
 224. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKUfmfZsMI/AAAAAAAABIY/O6rMFFz3DR4/s1600-h/dedik%C3%A1ci%C3%B302.jpg</li>
 225. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKW72fZsdI/AAAAAAAABKY/HA_tOL_sqe4/s1600-h/dedik%C3%A1ci%C3%B306.jpg</li>
 226. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKWJ2fZsVI/AAAAAAAABJY/eNFQ7hHvdKo/s1600-h/dedik%C3%A1ci%C3%B305.jpg</li>
 227. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKWKWfZsWI/AAAAAAAABJg/Bk5OZqeT56I/s1600-h/dedik%C3%A1ci%C3%B304.jpg</li>
 228. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKWK2fZsXI/AAAAAAAABJo/fdHs4CG67-Q/s1600-h/dedik%C3%A1ci%C3%B303.jpg</li>
 229. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKF6mfZriI/AAAAAAAABDQ/wpIkKUXDOhA/s1600-h/Horenaci3.jpg</li>
 230. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwJ_5WfZrII/AAAAAAAABAA/-hhuUHU1FgE/s1600-h/KarabahiMent%C5%91szolgVezet%C5%91jeRolandnak.jpg</li>
 231. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwKDWmfZraI/AAAAAAAABCQ/XushDTtA0iQ/s1600-h/Enged%C3%A9lyAHelikopterbeVal%C3%B3Besz%C3%A1ll%C3%A1sraSztepanakert.jpg</li>
 232. http://2.bp.blogspot.com/-JQtHUNXLD_k/TwNbg2NREtI/AAAAAAAABeQ/C10EVnQ8c5o/s1600/Clipboard42.jpg</li>
 233. http://3.bp.blogspot.com/–cUEQ6N9fgM/T4PyObToKMI/AAAAAAAACaU/qovk0Cf6JGE/s1600/82.jpg</li>
 234. http://1.bp.blogspot.com/-rBA3f1muBo0/T4Pwz2hsWHI/AAAAAAAACaI/D3u5ae0Xr5Q/s1600/SDP-hezTagfelvK%25C3%25A9r-M%25C3%259AOSZ-RSWPrasa-RzecznPrasRz%25C4%2585duIgazol%25C3%25A1s%25C3%25A1val.jpg</li>
 235. http://2.bp.blogspot.com/-uriAIa_6sAg/T4PvIPQMX4I/AAAAAAAACZ8/tfOFh6Ozq9I/s1600/SDP-tagNemVeszFel-01.jpg</li>
 236. http://1.bp.blogspot.com/-xXW3SgPSeMk/T4PvCJePqsI/AAAAAAAACZw/W0kQN_dgTs0/s1600/SDP-tagNemVeszFel-02.jpg</li>
 237. http://3.bp.blogspot.com/-ttTnaaiFhCA/T4Pu6X0EHPI/AAAAAAAACZk/fzdamBZhvq4/s1600/SDP-tagNemVeszFel-03.jpg</li>
 238. http://1.bp.blogspot.com/-QwzJREm3nv0/T4PuBnNFmII/AAAAAAAACZY/UJ6Swk6f09c/s1600/M%25C3%259AOSZtagNemVeszFel.jpg</li>
 239. http://1.bp.blogspot.com/-SccqFPzbo2k/T4PtRhuhv4I/AAAAAAAACZM/gTh6iRGHNr0/s1600/M%25C3%259AOSZ-P%25C3%25A1lfyJ%25C3%25B3zsef-Lengy%25C3%259AjsSz%25C3%25B6vhez-Tags%25C3%25A1gom%25C3%259Cgye1.jpg</li>
 240. http://3.bp.blogspot.com/-huId8otqnPE/T4PtKPTNIWI/AAAAAAAACZA/VnE0ndHLMYc/s1600/M%25C3%259AOSZ-P%25C3%25A1lfyJ%25C3%25B3zsef-Lengy%25C3%259AjsSz%25C3%25B6vhez-Tags%25C3%25A1gom%25C3%259Cgye2.jpg</li>
 241. http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2012/01/12-grzechow-gownych-rolanda.html</li>
 242. http://niepoprawni.pl/blog/6011/wegry-chca-obnizyc-emerytury-komunistow</li>
 243. http://3.bp.blogspot.com/-uvTaNLO71L4/Tw4WNhsAeRI/AAAAAAAACU4/-IqJ98xUqFg/s1600/0%2B0%2B0%2B0%2B0%2B0%2B0%2BELTE-JOGIkar-RolandFelv%25C3%25A9teli%25C3%259Cgy.jpg</li>
 244. http://3.bp.blogspot.com/-qVgUVNipwoQ/T4ZhkOlyKKI/AAAAAAAACbQ/xbloNTCnHkc/s1600/Tarn%25C3%25B3cM%25C3%25A1rtonLevEgyetFelv%25C3%259Cgy.jpg</li>
 245. http://1.bp.blogspot.com/-aFFBU9OpeIY/T4ZfQhHGXfI/AAAAAAAACbE/VgEznmcO20E/s1600/Filmm%25C5%25B1vF%25C5%2591iskFelv-M%25C5%25B1vMin%25C3%2581llamtitkKorcsog.jpg</li>
 246. http://1.bp.blogspot.com/-4eSAULTmnMw/T4ZlEz6lVmI/AAAAAAAACbo/q2wrQavIowg/s1600/Szinet%25C3%25A1rMikl%25C3%25B3sMTValeln%25C3%25B6k%25C5%2581%25C3%25B3d%25C5%25BAiF%25C5%2591iskol%25C3%25A1hoz.jpg</li>
 247. http://2.bp.blogspot.com/-IKtDKDpBss0/T4ZoNbTwlqI/AAAAAAAACcA/GbNYJm6ggdw/s1600/%25C5%2581%25C3%2593DI-F%257E1.JPG</li>
 248. http://4.bp.blogspot.com/-53jFWLYyPvU/T4Z519kMGvI/AAAAAAAACfw/ggQ3GvJOK3g/s1600/MLEE-Leckek%25C3%25B6nyv00.jpg</li>
 249. http://4.bp.blogspot.com/-JSzP1wMoME4/T4Z5xhJNvjI/AAAAAAAACfk/5khbhJyFT1M/s1600/MLEE-Leckek%25C3%25B6nyv01.jpg</li>
 250. http://2.bp.blogspot.com/-jfWjCz6ZNqg/T4Z5lMnNr2I/AAAAAAAACfY/8UWvQLpL7sk/s1600/MLEE-Leckek%25C3%25B6nyv02.jpg</li>
 251. http://4.bp.blogspot.com/-KJIeRj2l7xA/T4Z5gPx7anI/AAAAAAAACfM/fYHrglDd8qQ/s1600/MLEE-Leckek%25C3%25B6nyv03.jpg</li>
 252. http://1.bp.blogspot.com/-7V50exXXvOs/T4Z5aTE3fmI/AAAAAAAACfA/4bDgr5P3w6M/s1600/MLEE-Leckek%25C3%25B6nyv04.jpg</li>
 253. http://2.bp.blogspot.com/-uVHaFolz9E0/T4Z5UUj8B8I/AAAAAAAACe0/BxXSPeLlIHg/s1600/MLEE-Leckek%25C3%25B6nyv05.jpg</li>
 254. http://3.bp.blogspot.com/-WQpWFO2mlVs/T4Z5NPgCYqI/AAAAAAAACeo/foe9LVxXdpA/s1600/MLEE-Leckek%25C3%25B6nyv06.jpg</li>
 255. http://1.bp.blogspot.com/-PdUtGglLf5A/T4Z45VATj1I/AAAAAAAACec/gsqr9Klizes/s1600/RolandF%25C5%2591iskolaiDiplom%25C3%25A1ja2.jpg</li>
 256. http://2.bp.blogspot.com/-TOQwNLoro_g/T4Z4qwx6i1I/AAAAAAAACeQ/OqzCK3qou0U/s1600/RolandF%25C5%2591iskolaiDiplom%25C3%25A1ja.jpg</li>
 257. http://www.mtv.hu/arckepcsarnok/index.php?_page=adatlap&_id=204</li>
 258. http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4769&catid=74%3Ak&Itemid=67&lang=de</li>
 259. http://3.bp.blogspot.com/-vEzINBAkxyg/T4cT5JeZflI/AAAAAAAACiM/VZKZ0pF8cJM/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let01.jpg</li>
 260. http://2.bp.blogspot.com/-rME-igVpSts/T4cT1IaoNZI/AAAAAAAACiA/02wby-r-hJg/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let02.jpg</li>
 261. http://1.bp.blogspot.com/-yTSEYvjaFVU/T4cTxfDyOTI/AAAAAAAACh0/txe19O54yGY/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let03.jpg</li>
 262. http://4.bp.blogspot.com/-v6p_2Zl-mhA/T4cTttgU7aI/AAAAAAAACho/WDL5bH0m3rk/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let04.jpg</li>
 263. http://1.bp.blogspot.com/-NuAZFFVW7k0/T4cTp-hUDiI/AAAAAAAAChc/QlZtjafwfc0/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let05.jpg</li>
 264. http://4.bp.blogspot.com/-1NGNwg7qsJ8/T4cTk-HDTXI/AAAAAAAAChQ/0MSFjna81K0/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let06.jpg</li>
 265. http://3.bp.blogspot.com/-IZiYcKRswLg/T4cTehAHFEI/AAAAAAAAChE/dN63eZZlom8/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let07.jpg</li>
 266. http://3.bp.blogspot.com/-F4H-5iinFKA/T4cTZnprO2I/AAAAAAAACg4/hgIVJA3nkHg/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let08.jpg</li>
 267. http://4.bp.blogspot.com/-tZygMNpgg-Q/T4cTVK_mPYI/AAAAAAAACgs/WbElmSNyA30/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let09.jpg</li>
 268. http://3.bp.blogspot.com/-Ao4BuXzrtxw/T4cTP-s-Z1I/AAAAAAAACgg/5QpPTW_bbUU/s1600/Cs%25C3%25B3k-MTV-per-%25C3%25ADt%25C3%25A9let10.jpg</li>
 269. http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=bovebben&kod=4441&rovat=</li>
 270. http://hu.indymedia.org/hidden/node/12003</li>
 271. http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Emi-epult-azota-itt%E2%80%9D</li>
 272. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwj1eGfZw_I/AAAAAAAABvg/FaIAeO96jKg/s1600-h/PTTK-RegaKajakt%C3%BAraVez-K%C3%B6sz%C3%B6n%C5%91lev%C3%A9l-Rolandhoz.jpg </li>
 273. http://1.bp.blogspot.com/-q5y41jtNglQ/TwOGMkLBPjI/AAAAAAAABrA/e4qn3ZKqKPk/s1600/Clipboard87.jpg</li>
 274. http://4.bp.blogspot.com/–cyuH9ULEHU/TtGHT2oJVlI/AAAAAAAABH8/BWIfY2EGwUg/s1600/65.jpg </li>
 275. http://3.bp.blogspot.com/-d7nVRdQcBvU/T4cPHP8tF5I/AAAAAAAACgI/f_GH7b-ZYq8/s1600/aKGBaCikkSzerz%25C5%2591j%25C3%25A9tMeg%25C3%25B6lteALapF%25C5%2591szerkeszt%25C5%2591j%25C3%25A9tKicsin%25C3%25A1lta.jpg</li>
 276. http://3.bp.blogspot.com/-Bqvr0aZuPSk/TtGIYGQPkOI/AAAAAAAABII/jk4aL9CQv1k/s1600/69.jpg </li>
 277. http://2.bp.blogspot.com/-s7MHWbUAtCA/TwODCLXY-PI/AAAAAAAABp4/AZ4bMqbodfA/s1600/T%25C3%25B6rtHiv378.jpg</li>
 278. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5lXPjVHI/AAAAAAAAEUk/r6iJ5vcpZPY/s1600-h/Prof_dr_Velits01.jpg</li>
 279. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5nHPjVII/AAAAAAAAEUs/GhSgOwV0jkc/s1600-h/Prof_dr_Velits02.jpg</li>
 280. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5oHPjVJI/AAAAAAAAEU0/HSkuuh7T0WQ/s1600-h/Prof_dr_Velits03.jpg</li>
 281. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5o3PjVKI/AAAAAAAAEU8/5yGTN6dYC0k/s1600-h/Prof_dr_Velits04.jpg</li>
 282. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5LnPjVCI/AAAAAAAAET8/NdnFvqf0kBU/s1600-h/Prof_dr_Velits05.jpg</li>
 283. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5M3PjVDI/AAAAAAAAEUE/THEYRT6iy0o/s1600-h/Prof_dr_Velits06.jpg</li>
 284. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5NnPjVEI/AAAAAAAAEUM/TZ3w-b1F4TY/s1600-h/Prof_dr_Velits07.jpg</li>
 285. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5OHPjVFI/AAAAAAAAEUU/dne2sfiA5Ic/s1600-h/Prof_dr_Velits08.jpg</li>
 286. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v5O3PjVGI/AAAAAAAAEUc/nXI0i2JXaCo/s1600-h/Prof_dr_Velits09.jpg</li>
 287. http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2012/01/12-grzechow-gownych-rolanda.html</li>
 288. http://przesladowanie-polskiegoantykomunisty.blogspot.com/</li>
 289. http://3.bp.blogspot.com/-zVW3iqCQmiI/T4cabVcU0-I/AAAAAAAACio/gig3awjJWAo/s1600/004.jpg</li>
 290. http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2012/01/12-grzechow-gownych-rolanda.html</li>
 291. http://4.bp.blogspot.com/-H2ArYwmXOMQ/T4ZsyF5_OkI/AAAAAAAACcY/YJS_A7m5Aqg/s1600/ARendez%25C5%2591Plak%25C3%25A1tja.jpg</li>
 292. http://4.bp.blogspot.com/-Z-JTVS-nZ7U/T4ZuJs1BoGI/AAAAAAAACck/hNbudvpxY88/s1600/Cs%25C3%25B3k%25C3%259CgyT%25C3%25A9ny%25C3%25A1ll%25C3%25A1s2.jpg</li>
 293. http://2.bp.blogspot.com/-nu5IB90E2BI/T4Zusk77PXI/AAAAAAAACcw/qNdun_T76Ms/s1600/Cs%25C3%25B3k%25C3%259CgyT%25C3%25A9ny%25C3%25A1ll%25C3%25A1s6a.jpg</li>
 294. http://2.bp.blogspot.com/-TITZqGxjR90/T4ZxLFt1MUI/AAAAAAAACdI/meeK90npCU8/s1600/MTV-NagyRichK%25C3%25B6sz%25C3%25B6n%25C5%2591leveleTV25%25C3%2589vfAlk.jpg</li>
 295. http://3.bp.blogspot.com/-yjJJG1e-Kic/T4ZyqQZFwSI/AAAAAAAACd4/JI1C3WeZJAs/s1600/RolandSokak%25C3%2581ltT%25C3%25A1mogatott1980-08-10iFeljT%25C3%25B3thDezs%25C5%2591Minh1.jpg</li>
 296. http://1.bp.blogspot.com/-OKqCMrd4JaE/T4ZyhyyZ93I/AAAAAAAACds/h7JPenqFn-M/s1600/RolandSokak%25C3%2581ltT%25C3%25A1mogatott1980-08-10iFeljT%25C3%25B3thDezs%25C5%2591Minh2.jpg</li>
 297. http://2.bp.blogspot.com/-_gxh3OpC3YA/T4ZyYZ3oykI/AAAAAAAACdk/jXNG37M0eE0/s1600/RolandSokak%25C3%2581ltT%25C3%25A1mogatott1980-08-10iFeljT%25C3%25B3thDezs%25C5%2591Minh3.jpg</li>
 298. http://2.bp.blogspot.com/-I3hif0vtO14/T4ZyOYOgQwI/AAAAAAAACdU/-U9r7F9NqHI/s1600/RolandSokak%25C3%2581ltT%25C3%25A1mogatott1980-08-10iFeljT%25C3%25B3thDezs%25C5%2591Minh4.jpg</li>
 299. http://filmpolski.pl/fp/index.php/12527</li>
 300. http://nektar2.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1333171745_699460008&lv_action=LV_View_Records&NR_RECORDS_TO_SHOW=1&GOTO_RECORD=1&RESULT_SET_NAME=set_1333202015_0&DISPLAY_RECORD_XSLT=html&ELEMENT_SET_NAME=F</li>
 301. http://3.bp.blogspot.com/-wqNfE1EolTo/TtGEflkZxgI/AAAAAAAABG0/u3CUGAQbjBw/s1600/54.jpg</li>
 302. http://4.bp.blogspot.com/-nTiCwKu_sWI/TwM9RRDhmuI/AAAAAAAABVo/NgiN3UZdf-Q/s1600/Clipboard15.jpg</li>
 303. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxTOc0y1cI/AAAAAAAADz0/RQgOYrq4To8/s1600-h/Jancs%C3%B3Mikl%C3%B3s-Hern%C3%A1diGyula-dedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 304. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwuCEmfZ0rI/AAAAAAAACM0/BzV2oKqq190/s1600-h/DanielOlbrychskiLevJancs%C3%B3Szerepr%C5%91l.jpg</li>
 305. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v15nPjUsI/AAAAAAAAERM/7SIgjLIRp_I/s1600-h/Jancso-Hernadi01.jpg</li>
 306. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v163PjUtI/AAAAAAAAERU/SLx8WaOc3ik/s1600-h/Jancso-Hernadi02.jpg</li>
 307. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v17XPjUuI/AAAAAAAAERc/dgVg9nTmKGI/s1600-h/Jancso-Hernadi03.jpg</li>
 308. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v183PjUvI/AAAAAAAAERk/gb9Bmv6YdBk/s1600-h/Jancso-Hernadi04.jpg</li>
 309. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v1-HPjUwI/AAAAAAAAERs/tBgm2sSx5dA/s1600-h/Jancso-Hernadi05.jpg</li>
 310. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v1h3PjUnI/AAAAAAAAEQk/QsPMarysqks/s1600-h/Jancso-Hernadi06.jpg</li>
 311. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v1inPjUoI/AAAAAAAAEQs/pfTTFMZiZDg/s1600-h/Jancso-Hernadi07.jpg</li>
 312. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v1jHPjUpI/AAAAAAAAEQ0/24jDoYE2Xno/s1600-h/Jancso-Hernadi08.jpg</li>
 313. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v1j3PjUqI/AAAAAAAAEQ8/jfruNn7KRFw/s1600-h/Jancso-Hernadi09.jpg</li>
 314. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/R0v1kHPjUrI/AAAAAAAAERE/08ACku58yAM/s1600-h/Jancso-Hernadi10.jpg</li>
 315. http://4.bp.blogspot.com/–dU30wHgsgA/T331PXa7sjI/AAAAAAAACVc/nU8Va9Ablg8/s1600/MAFILM-%25C3%259Atk%25C3%25B6zbenKik%25C3%25BCld12.jpg</li>
 316. http://4.bp.blogspot.com/-WPlvMfbByuc/T333DRbPyxI/AAAAAAAACVo/gPuKZNWwC34/s1600/MAFILM-SzalakivalKik%25C3%25BCld.jpg</li>
 317. http://3.bp.blogspot.com/-U1C-CmA5Y9s/T334IKQziLI/AAAAAAAACWA/BqrrtOZfKi8/s1600/MAFILM-1982sIgazolFilmgy%25C3%25A1riProdukci%25C3%25B3kbanVal%25C3%25B3R%25C3%25A9szv%25C3%25A9telr%25C5%2591l1.jpg</li>
 318. http://1.bp.blogspot.com/-bdksIE-s1Xs/T333_UpggZI/AAAAAAAACV0/rJmPAKH7fK4/s1600/MAFILM-1982sIgazolFilmgy%25C3%25A1riProdukci%25C3%25B3kbanVal%25C3%25B3R%25C3%25A9szv%25C3%25A9telr%25C5%2591l2.jpg</li>
 319. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwuCD2fZ0pI/AAAAAAAACMk/RpANBGgsjXg/s1600-h/KEHALM~4.JPG</li>
 320. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwuCEWfZ0qI/AAAAAAAACMs/BDYuWlItChM/s1600-h/KEHALM~5.JPG</li>
 321. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/114966,1</li>
 322. http://2.bp.blogspot.com/-dnhXwDBF148/TtGBltFQO5I/AAAAAAAABF4/_d0MVMcncCQ/s1600/49.jpg</li>
 323. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RymDjs0yxgI/AAAAAAAADVM/2BAFxmBmUvQ/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-J%C3%B3zefMadarasGra%E2%80%A6-.bmp</li>
 324. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RymDmM0yxhI/AAAAAAAADVU/dtXtU07wV3I/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-JuditHern%C3%A1di.bmp</li>
 325. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryl7oM0yxTI/AAAAAAAADTk/HDtuEIGqUZ4/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-DoraNadajeZGenewy.bmp</li>
 326. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryl7o80yxUI/AAAAAAAADTs/ibFAMcq435Q/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-EdukacjaWery.bmp</li>
 327. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryl7pM0yxVI/AAAAAAAADT0/s8lkohHVpl4/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-Epidemia.bmp</li>
 328. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryl3-M0yxNI/AAAAAAAADS0/FI2C_Ay_aFM/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-Cs%C3%A9pl%C5%91Gyuri-Kritika1.bmp</li>
 329. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryl3-s0yxOI/AAAAAAAADS8/ynIvHBGxkVI/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-Cs%C3%A9pl%C5%91Gyuri-Kritika2.bmp</li>
 330. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryl3_c0yxRI/AAAAAAAADTU/QHsgeXyoZlc/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-DiamentyMaurycegoJ%C3%B3kaia-2.bmp</li>
 331. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryl1M80yxLI/AAAAAAAADSk/iY9pTWVb1_0/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-Budapeszte%C5%84skaPremiera%E2%80%A6.bmp</li>
 332. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryllmc0yw6I/AAAAAAAADQc/xByHq-BHIl4/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-WpogoniZaP%C5%82aszczem.bmp</li>
 333. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryllm80yw7I/AAAAAAAADQk/naCmp1yQYw0/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-Wok%C3%B3%C5%82PewnegoMiecza.bmp</li>
 334. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-QW2fZ2dI/AAAAAAAACbE/W_0h8E9WoHk/s1600-h/1-FILM-RolandCikke-Andr%C3%A1sKov%C3%A1cs-Zacz%C4%99%C5%82oSi%C4%99%E2%80%A6.bmp</li>
 335. http://filmpolski.pl/fp/index.php/rec/17730</li>
 336. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyllnM0yw8I/AAAAAAAADQs/i6cfHo5bohM/s1600-h/1-EKRAN-RolandCikke-NagrodyPa%C5%84stwoweWRL%E2%80%A6-.bmp</li>
 337. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RylzyM0yxII/AAAAAAAADSM/OVRhN-tFaI8/s1600-h/1-EKRAN-RolandCikke-WInteresieTw%C3%B3rc%C3%B3wIWidz%C3%B3w-2.bmp</li>
 338. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rylzz80yxJI/AAAAAAAADSU/z6VtHyVTmR4/s1600-h/1-EKRAN-RolandCikke-WInteresieTw%C3%B3rc%C3%B3wIWidz%C3%B3w-1.bmp</li>
 339. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyluRM0yxDI/AAAAAAAADRk/4SR188CMr7c/s1600-h/cikk01.png</li>
 340. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rylva80yxEI/AAAAAAAADRs/tWgoFUJk4sg/s1600-h/cikk02.png</li>
 341. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rylva80yxEI/AAAAAAAADRs/tWgoFUJk4sg/s1600-h/cikk02.png</li>
 342. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDqB80ytGI/AAAAAAAACyk/CKq3o2umCA8/s1600-h/Lapkiad%C3%B3V%C3%A1llalatIgazol%C3%A1sa.jpg</li>
 343. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RynzD80yzSI/AAAAAAAADjA/sA1FPq3zHWo/s1600-h/RolandCikk-AMagyar-LengyelKult%C3%BAr%C3%A1lisKapcsolatokEredm%C3%A9nyei-MagyarNemzet.jpg</li>
 344. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RynzEs0yzTI/AAAAAAAADjI/c-6OAF4Ps3w/s1600-h/RolandCikk-AMagyar-LengyelIdegenforgalmiKapcsolatokGondjai-MagyarNemzet.jpg</li>
 345. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RynzEs0yzTI/AAAAAAAADjI/c-6OAF4Ps3w/s1600-h/RolandCikk-AMagyar-LengyelIdegenforgalmiKapcsolatokGondjai-MagyarNemzet.jpg</li>
 346. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoKAc0y0kI/AAAAAAAADtE/xZHPSHX2Gfk/s1600-h/RolandCikk-Gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91inkPropagand%C3%A1ja-MagyarNemzet.jpg</li>
 347. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoKA80y0lI/AAAAAAAADtM/KgIBpXLrDto/s1600-h/RolandCikk-IdegenforgalmiPropagand%C3%A1nk-MagyarNemzet.jpg</li>
 348. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoOec0y01I/AAAAAAAADvM/EhXGF9WQ6i8/s1600-h/RolandCikk-LengyelNyelvoktat%C3%A1sABudapestiIskol%C3%A1kban-MagyarNemzet.jpg</li>
 349. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rys2dc0y1DI/AAAAAAAADw8/CaSQqPXTnuM/s1600-h/RolandCikk-MagyarNemzet-1973-02-13-MiskolcT%C3%B6megk%C3%B6zleked%C3%A9se%C3%89sAzIdegenforgalom1a.jpg</li>
 350. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoQFs0y09I/AAAAAAAADwM/AlLj6asjCOQ/s1600-h/RolandCikk-MagyarNemzet-1973-01-07-%C3%89letvesz%C3%A9lyesFelvon%C3%B3kAF%C3%BCredi%C3%9AtiLak%C3%B3telepen1a.jpg</li>
 351. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoQHM0y0_I/AAAAAAAADwc/x_hiLN-oz2E/s1600-h/RolandCikk-MagyarNemzet-1973-02-13-MiskolcT%C3%B6megk%C3%B6zleked%C3%A9se%C3%89sAzIdegenforgalom1a.jpg</li>
 352. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RynmZM0yzGI/AAAAAAAADho/SlVIFPTOSJ8/s1600-h/RolandCikk-AG%C5%91zmotorosAut%C3%B3k%C3%A9AJ%C3%B6v%C5%91-MagyarH%C3%ADrlap.jpg</li>
 353. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rynk2s0yzAI/AAAAAAAADg4/QgJ4R3gCqNc/s1600-h/RolandCikk-MagyarNemzet-1976-10-08-Magyar-LengyelFilmtervek1a.jpg</li>
 354. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rynj9M0yy-I/AAAAAAAADgo/DnJfJHjQoBM/s1600-h/RolandCikk-MagyarNemzet-1979-02-23-MagyarFilmetTervezAndrzejWajda1a.jpg</li>
 355. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryni6c0yy1I/AAAAAAAADfg/w3kjdWrCfTM/s1600-h/RolandCikk-VonattalABaltiTengert%C5%91lAFeketeTengerig-MagyarNemzet.jpg</li>
 356. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryni7M0yy2I/AAAAAAAADfo/-bOnY0B_Bkk/s1600-h/RolandCikk-Tizen%C3%B6t%C3%B6dsz%C3%B6rJelentMegReymontReg%C3%A9nyeAParasztok-MagyarNemzet.jpg</li>
 357. http://2.bp.blogspot.com/-ql2BazF2_0Q/TwNC2HeopwI/AAAAAAAABXg/SabexGOLNLM/s1600/Clipboard25.jpg</li>
 358. http://1.bp.blogspot.com/-tCJF4LxLbhA/TwNAxX7qYyI/AAAAAAAABXI/JQ8Yj-ifLdg/s1600/Clipboard23.jpg</li>
 359. http://3.bp.blogspot.com/-n_JhFm6-AJ8/TwM-89tOXZI/AAAAAAAABWM/mk-4TPwlZ50/s1600/Clipboard18.jpg</li>
 360. http://hu.wikipedia.org/wiki/Esti_H%C3%ADrlap#K.C3.BCls.C5.91_hivatkoz.C3.A1sok</li>
 361. http://2.bp.blogspot.com/-DHzX40ooGr0/TwM_341F2zI/AAAAAAAABWk/gRGKe45TWiU/s1600/Clipboard20.jpg</li>
 362. http://2.bp.blogspot.com/-iT7VjIEoFzI/TwNAESc3ZII/AAAAAAAABWw/GkqlTZhEJ0U/s1600/Clipboard21.jpg</li>
 363. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoHj80y0dI/AAAAAAAADsM/tnsZkxH9MQ4/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1981-05-19-Paraszthamlet-G%C3%A1tGy%C3%B6rgy-1a.jpg</li>
 364. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoHk80y0eI/AAAAAAAADsU/i0cEcPD4ldc/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1981-05-19-Paraszthamlet-G%C3%A1tGy%C3%B6rgy-1d.jpg</li>
 365. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoGQM0y0aI/AAAAAAAADr0/oiX4qtOjDz4/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1981-05-04-Al%C3%ADzCsodaorsz%C3%A1gban1c.jpg</li>
 366. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoGQs0y0bI/AAAAAAAADr8/SryhSBULpJQ/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1981-05-04-Al%C3%ADzCsodaorsz%C3%A1gban1d.jpg</li>
 367. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoED80y0WI/AAAAAAAADrY/0ethnvzGvNI/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1981-04-17-AblakAH%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9re-1a.jpg</li>
 368. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoEEc0y0XI/AAAAAAAADrg/kqoTzz29gQM/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1981-04-17-AblakAH%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9re-1b.jpg</li>
 369. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoCEs0y0RI/AAAAAAAADqw/qLsjc2Zv6xA/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-12-13-H%C3%A1ts%C3%B3Ajt%C3%B3ViharosKapcsolatokFilmje-Mih%C3%A1lyfiImre1a.jpg</li>
 370. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoAhM0y0KI/AAAAAAAADp4/ZI_u2m6mN2I/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-10-24-TVfilmenACantataProf%C3%A1na-Horv%C3%A1th%C3%81d%C3%A1m-1a.jpg</li>
 371. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoAhs0y0LI/AAAAAAAADqA/JHj73jGs2oE/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-10-24-TVfilmenACantataProf%C3%A1na-Horv%C3%A1th%C3%81d%C3%A1m-1b.jpg</li>
 372. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoAis0y0NI/AAAAAAAADqQ/DXbMBxnM0aA/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-11-25-FilmenAK%C3%A9kszak%C3%A1ll%C3%BAHercegV%C3%A1ra-RendSzinet%C3%A1rMikl%C3%B3s1a.jpg</li>
 373. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn_FM0y0HI/AAAAAAAADpg/GyRPNAuBW8I/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-10-11-Forgat%C3%A1sAz%C3%81llom%C3%A1son-Sz%C5%91nyiGS%C3%A1ndor1a.jpg</li>
 374. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn_Gc0y0II/AAAAAAAADpo/Y1q9caBCIGg/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-10-11-Forgat%C3%A1sAz%C3%81llom%C3%A1son-Sz%C5%91nyiGS%C3%A1ndor1b.jpg</li>
 375. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn-Q80y0DI/AAAAAAAADpA/pOTofLhb0To/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-09-23-K%C3%BCl%C3%B6n%C3%B6s%C3%9ArakAKisv%C3%A1rosban-GazdagGyula1a.jpg</li>
 376. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn-Sc0y0FI/AAAAAAAADpQ/nHeGDe35aKw/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-09-6-%C3%9AjArcAFilmv%C3%A1sznon1a.jpg</li>
 377. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn9ns0y0AI/AAAAAAAADoo/sSNhyVe9JwA/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-09-16-FilmlexikonFilmszalagonN%C3%A1dasyL%C3%A1szl%C3%B31a.jpg</li>
 378. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn9oM0y0BI/AAAAAAAADow/NsDQvz_2WOU/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-09-16-FilmlexikonFilmszalagonN%C3%A1dasyL%C3%A1szl%C3%B31b.jpg</li>
 379. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn9H80yz-I/AAAAAAAADoY/BFizOYShuuI/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-09-05-Lomtalan%C3%ADt%C3%A1sALak%C3%A1sban%C3%89sALelkekben1a.jpg</li>
 380. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn8sc0yz7I/AAAAAAAADoA/T_35wLh7Rhk/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-08-05-FiatalT%C3%A9v%C3%A9sekSt%C3%BAdi%C5%91ja1a.jpg</li>
 381. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn8vs0yz8I/AAAAAAAADoI/nalrUKDM1ds/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-08-05-FiatalT%C3%A9v%C3%A9sekSt%C3%BAdi%C5%91ja1b.jpg</li>
 382. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn8L80yz5I/AAAAAAAADnw/XDk7YbEYfaQ/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-08-22-Tess%C3%A9kEngemElrabolni1a.jpg</li>
 383. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn71s0yz3I/AAAAAAAADng/vl1_EZmHInA/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-08-16-SciFiDeNemAz%C5%B0rben1a.jpg</li>
 384. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn7W80yz0I/AAAAAAAADnI/tWWQoV5Wvdk/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-08-09-Happening-Magyar%C3%8Dtr%C3%B3kLengyel%C3%BCl-1a.jpg</li>
 385. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn6yM0yzxI/AAAAAAAADmw/JC7fi1WmeTQ/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-08-05-FiatalT%C3%A9v%C3%A9sekSt%C3%BAdi%C5%91ja1a.jpg</li>
 386. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn6z80yzyI/AAAAAAAADm4/bfYhGm5O4rU/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-08-05-FiatalT%C3%A9v%C3%A9sekSt%C3%BAdi%C5%91ja1b.jpg</li>
 387. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn5_s0yzuI/AAAAAAAADmY/C1ou0aWGO34/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-07-1-Szerencs%C3%A9tlenFl%C3%B3t%C3%A1s1a.jpg</li>
 388. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn6Ac0yzvI/AAAAAAAADmg/MzX3yNOk14Q/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-07-1-Szerencs%C3%A9tlenFl%C3%B3t%C3%A1s1b.jpg</li>
 389. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn5R80yzsI/AAAAAAAADmI/U3XAJRv-ChY/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1980-07-12-T%C3%BCnd%C3%A9rLalaAK%C3%A9kKock%C3%A1n1a.jpg</li>
 390. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn3-s0yzoI/AAAAAAAADls/vSYsagPsloY/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1979-04-12Bemutat%C3%B3El%C5%91tChopin%C3%89sGeorgeSand1a.jpg</li>
 391. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn3Xs0yzmI/AAAAAAAADlc/i5ybK8ufQ8E/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1979-02-23-M%C3%A9gAz+Id%C3%A9nN%C3%A9gyTrolivonal1a.jpg</li>
 392. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn2580yzjI/AAAAAAAADlE/6YVnWEXQcDo/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1978-12-01-BudapestenATeatrPowszechny1a.jpg</li>
 393. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn2Is0yzfI/AAAAAAAADko/Vuih5AS2rSo/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1978-11-13-Pr%C3%B3b%C3%A1kAN%C3%A9z%C5%91kEl%C5%91tt1c.jpg</li>
 394. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn2I80yzgI/AAAAAAAADkw/Srr-lt9Xzx4/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1978-11-13-Pr%C3%B3b%C3%A1kAN%C3%A9z%C5%91kEl%C5%91tt1d.jpg</li>
 395. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn1Zs0yzdI/AAAAAAAADkY/hOoavMK-9nc/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1978-10-16-Thurz%C3%B3-bemutat%C3%B3Vars%C3%B3ban1.jpg</li>
 396. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryn1Zs0yzdI/AAAAAAAADkY/hOoavMK-9nc/s1600-h/RolandCikk-EstiH%C3%ADrlap-1978-10-16-Thurz%C3%B3-bemutat%C3%B3Vars%C3%B3ban1.jpg</li>
 397. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoJHc0y0gI/AAAAAAAADsk/mocUSV201bo/s1600-h/RolandCikk-Film-Sz%C3%ADnh%C3%A1z-Muzsika-1975-09-13-Lengyel-MagyarKoprodukci%C3%B3AT%C3%A1traiFut%C3%A1r%C3%BAtT%C3%B6rt%C3%A9netei1a.jpg</li>
 398. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoJIc0y0hI/AAAAAAAADss/OOXqCOc7z0g/s1600-h/RolandCikk-Film-Sz%C3%ADnh%C3%A1z-Muzsika-1975-09-13-Lengyel-MagyarKoprodukci%C3%B3AT%C3%A1traiFut%C3%A1r%C3%BAtT%C3%B6rt%C3%A9netei1c.jpg</li>
 399. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoJJM0y0iI/AAAAAAAADs0/iRmA3RajZ5w/s1600-h/RolandCikk-Film-Sz%C3%ADnh%C3%A1z-Muzsika-1975-09-13-Lengyel-MagyarKoprodukci%C3%B3AT%C3%A1traiFut%C3%A1r%C3%BAtT%C3%B6rt%C3%A9netei1h.jpg</li>
 400. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RynmZM0yzGI/AAAAAAAADho/SlVIFPTOSJ8/s1600-h/RolandCikk-AG%C5%91zmotorosAut%C3%B3k%C3%A9AJ%C3%B6v%C5%91-MagyarH%C3%ADrlap.jpg</li>
 401. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmx2fZ25I/AAAAAAAACek/VegXAhy9zaU/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk1.jpg</li>
 402. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmyGfZ26I/AAAAAAAACes/MG8LatTeWbY/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk2.jpg</li>
 403. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmyGfZ27I/AAAAAAAACe0/rterQ91KCC4/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk3.jpg</li>
 404. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmyWfZ28I/AAAAAAAACe8/AOy44YqDwpo/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk4.jpg</li>
 405. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmbGfZ21I/AAAAAAAACeE/IeaKjSXsbTw/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk5.jpg</li>
 406. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmbmfZ22I/AAAAAAAACeM/-Yg6167Fyz4/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk6.jpg</li>
 407. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmbmfZ23I/AAAAAAAACeU/UPoPp3oiVyY/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk7.jpg</li>
 408. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxDmb2fZ24I/AAAAAAAACec/oZI1Qu3e_Uc/s1600-h/Val%C3%B3s%C3%A1g75-8-RolandCikk8.jpg</li>
 409. http://2.bp.blogspot.com/-tdq62y9qMoE/TwNAaUYLR1I/AAAAAAAABW8/nXi5aJJlx4A/s1600/Clipboard22.jpg</li>
 410. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoOfM0y03I/AAAAAAAADvc/8dGMOJnsEj8/s1600-h/RolandCikk-K%C3%B6nyvvil%C3%A1g-1971-11-Lengyelek%C3%89sMagyarok1a.jpg</li>
 411. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoNss0y0xI/AAAAAAAADus/S3AvEkZwVFY/s1600-h/RolandCikk-K%C3%B6nyvvil%C3%A1g-1971-08-MagyarVonatkoz%C3%A1s%C3%BAK%C3%B6nyvekLengyelorsz%C3%A1gban1a.jpg</li>
 412. http://www.szentkereszt.hu/download.php?view.282</li>
 413. http://www.szentkereszt.hu/download.php?view.287</li>
 414. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwRlxWfZuJI/AAAAAAAABX8/EnRulLwe3IU/s1600-h/RolandCikkSzentKereszt-2005-3-03Az%C3%96rm%C3%A9nyKereszt%C3%A9nys%C3%A9g2000%C3%89ve-2.jpg</li>
 415. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDpEc0ytEI/AAAAAAAACyU/ANIn8lFn9Yc/s1600-h/H%C3%ADrlapkiad%C3%B3.jpg</li>
 416. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDpD80ytDI/AAAAAAAACyM/oWmXpPwei0k/s1600-h/H%C3%ADrlapkiad%C3%B3Igazol%C3%A1sa.jpg</li>
 417. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoMyM0y0tI/AAAAAAAADuM/TPchNFPzXuY/s1600-h/RolandCikk-Kert%C3%A9szet%C3%89sSz%C5%91l%C3%A9szet-1974-09-05-Di%C3%A1kokNy%C3%A1riMunk%C3%A1n-Vars%C3%B3%C3%89sBudapestTal%C3%A1lkoz%C3%A1sa1a.jpg</li>
 418. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoMys0y0uI/AAAAAAAADuU/lWp0Fm5v4UI/s1600-h/RolandCikk-Kert%C3%A9szet%C3%89sSz%C5%91l%C3%A9szet-1974-09-05-Di%C3%A1kokNy%C3%A1riMunk%C3%A1n-Vars%C3%B3%C3%89sBudapestTal%C3%A1lkoz%C3%A1sa1b.jpg</li>
 419. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoLd80y0nI/AAAAAAAADtc/AjzcQVY_2PQ/s1600-h/RolandCikk-Idegenforgalom-1969-08-40%C3%89vesA-LOT-1a.jpg</li>
 420. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoLeM0y0oI/AAAAAAAADtk/Qw5DAaY-Cqk/s1600-h/RolandCikk-Idegenforgalom-1969-08-40%C3%89vesA-LOT-1b.jpg</li>
 421. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rynx5s0yzQI/AAAAAAAADiw/3_PX6ufDY7w/s1600-h/RolandCikk-AMiEgyetem%C3%BCnk-1969-10-27-50%C3%89vesALengyelTestv%C3%A9regyetem%C3%BCnk1a.jpg</li>
 422. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rynx580yzRI/AAAAAAAADi4/GOff80qtr4w/s1600-h/RolandCikk-AMiEgyetem%C3%BCnk-1969-10-27-50%C3%89vesALengyelTestv%C3%A9regyetem%C3%BCnk1b.jpg</li>
 423. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNyomfZtxI/AAAAAAAABU8/xTYdLx1Kwbg/s1600-h/Cikkek01.jpg</li>
 424. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwNypWfZtzI/AAAAAAAABVM/QdGpywx9qJY/s1600-h/Cikkek03.jpg</li>
 425. http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?ID=230916</li>
 426. http://www.google.hu/imgres?q=utcalabirintus&hl=hu&biw=994&bih=642&gbv=2&tbm=isch&tbnid=F8S-rNCY3-inGM:&imgrefurl=http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2010/07/az-uj-sajtotorveny-elokeszuletei.html&docid=llkUU1ubKl3yzM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/TEcMmaM2OoI/AAAAAAAAAeQ/IjbMBHeuSeQ/s1600/RolandCikke-%2525C3%25259Atk%2525C3%2525B6zbenFilmszem.jpg&w=635&h=873&ei=xjd3T9j1C43ZsgaZu_m0BA&zoom=1&iact=hc&vpx=286&vpy=167&dur=4678&hovh=263&hovw=191&tx=173&ty=121&sig=117874602614235186196&page=1&tbnh=131&tbnw=97&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0</li>
 427. http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Jusztini%C3%A1n_Ser%C3%A9di#</li>
 428. http://3.bp.blogspot.com/-2iIucSERtRY/TwNGKIfVJkI/AAAAAAAABbQ/lx2S-faC5RE/s1600/KGBsekVagyAVHsokGyilkosok-.jpg</li>
 429. http://2.bp.blogspot.com/-srC3Jw86qcY/TwNGHBX06tI/AAAAAAAABbE/zXmJT-htP9w/s1600/Magyars%25C3%25A1g%25C3%2596rm%25C3%25A9nyEredete.jpg</li>
 430. http://3.bp.blogspot.com/-blm2zy_JarQ/TwNGB4_6mPI/AAAAAAAABa4/hPQRrDeJPnA/s1600/Sz%25C3%25A1z%25C3%25A9vesRegnum1-.jpg</li>
 431. http://2.bp.blogspot.com/-UkTSFluPqf4/TwNF-ePfKkI/AAAAAAAABas/6RndJ5g4YS4/s1600/Sz%25C3%25A1z%25C3%25A9vesRegnum2-.jpg</li>
 432. http://4.bp.blogspot.com/-gaO_QCvzlZs/TwNF7F_WUII/AAAAAAAABag/w6ncx-nifTI/s1600/Sz%25C3%25A1z%25C3%25A9vesRegnum3-.jpg</li>
 433. http://4.bp.blogspot.com/-i4oK70OrAgI/TwNF3w6rXMI/AAAAAAAABaU/yaAMo5kdots/s1600/Sz%25C3%25A1z%25C3%25A9vesRegnum4-.jpg</li>
 434. http://4.bp.blogspot.com/-rMsi1f5vM_w/TwNF0XvViZI/AAAAAAAABaI/VCmzug-6zrA/s1600/Sz%25C3%25A1z%25C3%25A9vesRegnum5-.jpg</li>
 435. http://4.bp.blogspot.com/-CFcx2vsbSow/TwNFv4AHTLI/AAAAAAAABZ8/mBzY4yTwKTc/s1600/15%25C3%2589ve%25C3%259ClMonteCrosto.jpg</li>
 436. http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2012/01/12-grzechow-gownych-rolanda.html</li>
 437. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyoPE80y06I/AAAAAAAADv0/LcozMIUjZ_s/s1600-h/RolandCikk-MAFILMH%C3%ADrad%C3%B3-1979-07-MarekPiwowskiMagyarorsz%C3%A1gon1a.jpg</li>
 438. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryni7s0yy4I/AAAAAAAADf4/2FJxKRLlc1Y/s1600-h/RolandCikk-N%C3%A9pszava-1973-03-30-K%C3%A9sz%C3%BClAM%C3%A1sodikMagyar-LengyelKoprodukci%C3%B3sFilm1a.jpg</li>
 439. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rynh_s0yyzI/AAAAAAAADfQ/aOQn2OtXDiw/s1600-h/RolandCikk-W%C4%99gierskiTydzie%C5%84-1979-03-04-XIPrzegl%C4%85dW%C4%99gierskichFilm%C3%B3wFabularnych1b.jpg</li>
 440. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxodFWfZ4nI/AAAAAAAACr0/L10uxayTk6U/s1600-h/SzakonyiK%C3%A1roly02.jpg</li>
 441. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rxoey2fZ4uI/AAAAAAAACss/aumrKwzbU3Y/s1600-h/SzakonyiK%C3%A1roly.jpg</li>
 442. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxoezWfZ4vI/AAAAAAAACs0/ItahB3LliTU/s1600-h/Videok%C3%B6nyvt%C3%A1r-Szakonyi1.jpg</li>
 443. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxoezmfZ4wI/AAAAAAAACs8/TZYLE0EVQj8/s1600-h/Videok%C3%B6nyvt%C3%A1r-Szakonyi2.jpg</li>
 444. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxodF2fZ4oI/AAAAAAAACr8/boAn0BPgq-M/s1600-h/SzakonyiK%C3%A1rolyDedik%C3%A1ci%C3%B31.jpg</li>
 445. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxodF2fZ4pI/AAAAAAAACsE/l0FBre8gQIM/s1600-h/SzakonyiK%C3%A1rolyDedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg</li>
 446. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxodGGfZ4qI/AAAAAAAACsM/PVr6EEeoLkE/s1600-h/SzakonyiK%C3%A1rolyDedik%C3%A1ci%C3%B33.jpg</li>
 447. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxodGWfZ4rI/AAAAAAAACsU/szcsrjeR6qQ/s1600-h/SzakonyiK%C3%A1rolyDedik%C3%A1ci%C3%B34.jpg</li>
 448. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxosOWfZ4xI/AAAAAAAACtE/DMHi-GAo_2g/s1600-h/SzakonyiK%C3%A1roly-Harmincn%C3%A9gyEmber2.jpg</li>
 449. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw93-GfZ2TI/AAAAAAAACZ0/b8x_C9ssFbs/s1600-h/Polg%C3%A1r+Andr%C3%A1s.jpg</li>
 450. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5d9WfZ12I/AAAAAAAACWM/U-z_2Er4Hxo/s1600-h/Polg%C3%A1rAndr%C3%A1s-NyolcvankilencNap2a.jpg</li>
 451. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5kEGfZ2RI/AAAAAAAACZk/3zp7CqIqSmY/s1600-h/Polg%C3%A1rAndr%C3%A1sDedik%C3%A1ci%C3%B31.jpg</li>
 452. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5jfmfZ2NI/AAAAAAAACZE/lETQQqJbniQ/s1600-h/Polg%C3%A1rAndr%C3%A1sApuka2.jpg</li>
 453. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw98tmfZ2VI/AAAAAAAACaE/dfWqCnFrXdQ/s1600-h/%C3%9Ajs%C3%A1g%C3%ADr%C3%B3k-H%C3%A1moriOtt%C3%B3.jpg</li>
 454. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5hS2fZ2KI/AAAAAAAACYs/1sbqLmSk1Wo/s1600-h/H%C3%A1moriOtt%C3%B3Dedik%C3%A1ci%C3%B31.jpg</li>
 455. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw98tWfZ2UI/AAAAAAAACZ8/s42F9npKLwc/s1600-h/H%C3%A1moriOtt%C3%B3R%C3%A1kt%C3%A9r%C3%ADt%C5%912.jpg</li>
 456. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5hS2fZ2LI/AAAAAAAACY0/yqlkv2o2X_o/s1600-h/H%C3%A1moriOtt%C3%B3Dedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg</li>
 457. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-CDmfZ2XI/AAAAAAAACaU/pbZW8GVkTBU/s1600-h/RaffaiSarolta04.jpg</li>
 458. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-CFWfZ2YI/AAAAAAAACac/BbF3_N3KJtU/s1600-h/RaffaiSarolta1.jpg</li>
 459. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-CH2fZ2ZI/AAAAAAAACak/SEKJS8pVauo/s1600-h/RaffaiSarolta2.jpg</li>
 460. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5jf2fZ2PI/AAAAAAAACZU/07ZL3xults8/s1600-h/RaffaiSaroltaDedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 461. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5hSGfZ2HI/AAAAAAAACYU/GdTww7YrYRY/s1600-h/AleksanderMinkowskiDedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 462. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-A3WfZ2WI/AAAAAAAACaM/lfG1YEa3bzc/s1600-h/Juh%C3%A1szFerenc01.jpg</li>
 463. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5fiWfZ2BI/AAAAAAAACXk/bQdeeBDMEAg/s1600-h/Juh%C3%A1szFerencDedik%C3%A1ci%C3%B307.jpg</li>
 464. http://greatprincerolandvonbagratuni.blogspot.com/2007/12/great-prince-roland-von-bagartuni_3460.html</li>
 465. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5egWfZ17I/AAAAAAAACW0/AKAuPUonyJ0/s1600-h/Juh%C3%A1szFerencDedik%C3%A1ci%C3%B303.jpg</li>
 466. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5eg2fZ18I/AAAAAAAACW8/rSUii-rh8mI/s1600-h/Juh%C3%A1szFerencDedik%C3%A1ci%C3%B304.jpg</li>
 467. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5ehGfZ19I/AAAAAAAACXE/_Q1VHfRJkHE/s1600-h/Juh%C3%A1szFerencDedik%C3%A1ci%C3%B305.jpg</li>
 468. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5ehWfZ1-I/AAAAAAAACXM/EMlPBRhlVm8/s1600-h/Juh%C3%A1szFerencDedik%C3%A1ci%C3%B303.jpg</li>
 469. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo1fGfZxhI/AAAAAAAABzw/E-PKhaEYn6Y/s1600-h/%C3%9AjhelyiJ%C3%A1nos-Sv%C3%A9dorsz%C3%A1gMesszeVan12.jpg</li>
 470. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo1fGfZxiI/AAAAAAAABz4/mfuwJSum58w/s1600-h/%C3%9AjhelyiJ%C3%A1nos-Feketev%C3%A1g%C3%A1s11.jpg</li>
 471. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo1fGfZxjI/AAAAAAAAB0A/1LFRCanK92c/s1600-h/Thiery%C3%81rp%C3%A1d-%C3%89vszakok2a.jpg</li>
 472. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwptJ2fZyGI/AAAAAAAAB4U/QLbsHRxg6yk/s1600-h/Thiery%C3%81rp%C3%A1dDedik%C3%A1ci%C3%B34.jpg</li>
 473. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwptKWfZyHI/AAAAAAAAB4c/m1clFSgnS_0/s1600-h/Thiery%C3%81rp%C3%A1dDedik%C3%A1ci%C3%B35.jpg</li>
 474. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwptAWfZyDI/AAAAAAAAB38/B_UD4VLTYqg/s1600-h/Thiery%C3%81rp%C3%A1dDedik%C3%A1ci%C3%B31.jpg</li>
 475. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwptAmfZyEI/AAAAAAAAB4E/SnDmADHHqqI/s1600-h/Thiery%C3%81rp%C3%A1dDedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg</li>
 476. http://armeniankingdom–greatprince.blogspot.com/2007/10/great-prince-roland-von-bagratouni-oe_259.html</li>
 477. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo09GfZxbI/AAAAAAAABzA/kZ4YY4ltSoU/s1600-h/Granaszt%C3%B3iP%C3%A1-Itthon%C3%89ltem2b.jpg</li>
 478. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo09GfZxcI/AAAAAAAABzI/WXhy9hD_kmo/s1600-h/Granaszt%C3%B3iP%C3%A1l-Az%C3%89p%C3%ADt%C3%A9szetIg%C3%A9zet%C3%A9ben2c.jpg</li>
 479. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo09GfZxcI/AAAAAAAABzI/WXhy9hD_kmo/s1600-h/Granaszt%C3%B3iP%C3%A1l-Az%C3%89p%C3%ADt%C3%A9szetIg%C3%A9zet%C3%A9ben2c.jpg</li>
 480. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo09mfZxfI/AAAAAAAABzg/50R6flH2z2U/s1600-h/KardosIstv%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 481. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwtZvGfZzGI/AAAAAAAACAU/fxabfwNL72U/s1600-h/Ko%C3%B3s-Hut%C3%A1sGergelyDedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 482. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjnX2fZwoI/AAAAAAAABso/YVFFfGse3sU/s1600-h/TadeuszOlsza%C5%84ski-FairPlay2.png</li>
 483. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjmOWfZwmI/AAAAAAAABsY/r9RgLnI0VHI/s1600-h/Olsza%C5%84skiDedik%C3%A1ci%C3%B32.png</li>
 484. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjnYGfZwpI/AAAAAAAABsw/siGiUp5rlE0/s1600-h/TadeuszOlsza%C5%84ski-FairPlay4.png</li>
 485. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjnYmfZwqI/AAAAAAAABs4/t-WoDYDCWOQ/s1600-h/TadeuszOlsza%C5%84skiLengyelKult%C3%BAraIg-K%C3%B6sz%C3%B6net.png</li>
 486. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwji2mfZwkI/AAAAAAAABsI/Juafh5BNZIc/s1600-h/Kopr%C3%A9J%C3%B3zsef-Minden%C3%89l%C5%91k%C3%9Atj%C3%A1n3.jpg</li>
 487. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjgxmfZwdI/AAAAAAAABrQ/6F_GEdcmeSI/s1600-h/AntalffyGyula1.jpg</li>
 488. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjgyGfZwfI/AAAAAAAABrg/iwNVBM5IfkM/s1600-h/AntalG%C3%A1bor1.jpg</li>
 489. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjgLGfZwaI/AAAAAAAABq4/9TvHdZQAE44/s1600-h/Feh%C3%A9rKl%C3%A1ra-N%C3%A9gyNapAParadicsomban2.jpg</li>
 490. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjgLGfZwbI/AAAAAAAABrA/vrejP7O9Wj0/s1600-h/Feh%C3%A9rKl%C3%A1raDedik%C3%A1ci%C3%B3.jpg</li>
 491. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwje3mfZwWI/AAAAAAAABqY/vEmr-bwfLqk/s1600-h/G%C3%B6rgeyG%C3%A1bor-Kom%C3%A1mmasszonyHolAStukker-dedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg</li>
 492. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwje3mfZwXI/AAAAAAAABqg/im9h-uJwSTc/s1600-h/G%C3%B6rgeyG%C3%A1bor-LillaC%C3%A1p%C3%A1kNyugalmasH%C3%A1z-dedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg</li>
 493. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwje4GfZwYI/AAAAAAAABqo/0hAe1tc0KkA/s1600-h/G%C3%B6rgeyG%C3%A1borVide%C3%B3k%C3%B6nyvtr%C3%B3l.jpg</li>
 494. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwjd5GfZwUI/AAAAAAAABqI/EqOvPbsHhp8/s1600-h/G%C3%B6rgeyG%C3%A1borDedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg</li>
 495. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwjd5WfZwVI/AAAAAAAABqQ/qAxpu_-CoPs/s1600-h/G%C3%B6rgeyG%C3%A1borDedik%C3%A1ci%C3%B33.jpg</li>
 496. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjaJWfZwNI/AAAAAAAABpQ/I1_2i0YE-MU/s1600-h/CsurkaDedik%C3%A1ci%C3%B301.jpg</li>
 497. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjaJWfZwNI/AAAAAAAABpQ/I1_2i0YE-MU/s1600-h/CsurkaDedik%C3%A1ci%C3%B301.jpg
 498. </span>http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjaJWfZwOI/AAAAAAAABpY/QDZoc17dTXM/s1600-h/CsurkaDedik%C3%A1ci%C3%B302.jpg</li>
 499. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjaJmfZwPI/AAAAAAAABpg/w1wbHSStw3o/s1600-h/Dedykacja+pisarza-polityka+Istv%C3%A1na+Csurka-+aktorki+Hildy+Gobbi-+aktora+Zolt%C3%A1na+Makl%C3%A1ri.jpg</li>
 500. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjaJ2fZwQI/AAAAAAAABpo/ZBaSXCTvd_A/s1600-h/list+Istv%C3%A1na+Csurka.jpg</li>
 501. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjY7GfZwLI/AAAAAAAABpA/9aIBp3gGdLk/s1600-h/Krist%C3%B3fAttilaPl%C3%A9hkrisztus2.jpg</li>
 502. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjWVmfZwHI/AAAAAAAABog/w0EJnbz7QXo/s1600-h/RuffyP%C3%A9terVars%C3%B3iHajnal02.jpg</li>
 503. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjWVmfZwII/AAAAAAAABoo/4cgcyibp7OY/s1600-h/PETH%24-~4.JPG</li>
 504. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjP82fZv6I/AAAAAAAABm4/xBkZHAADqpw/s1600-h/PETH%24-~5.png</li>
 505. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjP9WfZv7I/AAAAAAAABnA/_-nsfKvUICA/s1600-h/PETH%24-~6.png</li>
 506. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjN6mfZv2I/AAAAAAAABmY/mOkQMfm4QCw/s1600-h/PETH%24T~6.JPG</li>
 507. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjQsWfZv8I/AAAAAAAABnI/hImHDVuRhQo/s1600-h/PETHET~5.JPG</li>
 508. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjQsmfZv9I/AAAAAAAABnQ/3e-23utEwpo/s1600-h/PETHET~6.JPG</li>
 509. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjQs2fZv-I/AAAAAAAABnY/wsZKY-k2lLM/s1600-h/PETHET~7.JPG</li>
 510. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjOqmfZv3I/AAAAAAAABmg/Cs2fCcGVPkI/s1600-h/PETH%24-~2.JPG</li>
 511. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjOrGfZv4I/AAAAAAAABmo/N4CA-9gnLIo/s1600-h/PETH%24-~3.JPG</li>
 512. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjT_mfZwEI/AAAAAAAABoI/Bi-ACL7hou8/s1600-h/PETHET~4.JPG</li>
 513. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwjNp2fZvzI/AAAAAAAABmA/gbff6h0L6WI/s1600-h/PETH%24T~1.JPG</li>
 514. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwox4GfZxZI/AAAAAAAAByw/N6bFuppA7zI/s1600-h/P%C3%A1lffyJKornideszhezCs%C3%B3k%C3%9Cgyben.jpg</li>
 515. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOhfM0yvLI/AAAAAAAADDQ/tjpyHahEAvA/s1600-h/Magyarorsz%C3%A1g+P%C3%A1lffy.png</li>
 516. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwkEZ2fZxKI/AAAAAAAABw4/99FvzSL8gHg/s1600-h/M%C3%9AOSZeredm%C3%A9nytelenFeljMagyEllenAntifasSz%C3%B6v-elnh%C3%B6zKit%C3%BCnt%C3%9Cgy%C3%A9ben1.jpg</li>
 517. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwkEaGfZxLI/AAAAAAAABxA/BOqljdDrsYQ/s1600-h/M%C3%9AOSZeredm%C3%A9nytelenFeljMagyEllenAntifasSz%C3%B6v-elnh%C3%B6zKit%C3%BCnt%C3%9Cgy%C3%A9ben2.jpg</li>
 518. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5fiWfZ2CI/AAAAAAAACXs/C6ruz0X0XYA/s1600-h/ZbigniewPietrasi%C5%84skiAlkot%C3%B3Vezet%C3%A9s1.jpg</li>
 519. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5fimfZ2DI/AAAAAAAACX0/Hk9SmzdZCac/s1600-h/Piszczo%C5%82aAndrzej-ZapisaneWPami%C4%99ci2.jpg</li>
 520. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5d9GfZ11I/AAAAAAAACWE/gGb_nQvSCoY/s1600-h/S%C3%A1ndorIv%C3%A1n-AFut%C3%A1r2a.jpg</li>
 521. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwtZvGfZzHI/AAAAAAAACAc/T2mlxBQuk7I/s1600-h/MTV-Videok%C3%B6nyvt-FayLaciSz%C3%A1m%C3%ADt.jpg</li>
 522. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwtYGGfZzCI/AAAAAAAAB_0/Pg_4a2bh3yM/s1600-h/Ill%C3%A9sEndreLevele.jpg</li>
 523. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyLac80yuEI/AAAAAAAAC6c/ospG5pi7nSI/s1600-h/Videok%C3%B6nyvt%C3%A1r-MTA-KlaniczayTibor.jpg</li>
 524. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyLads0yuFI/AAAAAAAAC6k/4z544HNRbtU/s1600-h/Videok%C3%B6nyvt%C3%A1r-MTAS%C3%B6t%C3%A9rIstv%C3%A1n.jpg</li>
 525. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxEyc0y1QI/AAAAAAAADyc/sEIp93WBXtw/s1600-h/Videok%C3%B6nyvt%C3%A1r-MTASz%C3%ADn%C3%A1zhtudBizEln.jpg</li>
 526. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyLr_c0yuUI/AAAAAAAAC8c/UvZSvcDDpBM/s1600-h/Dyr.Teatru+Komedii+Gyula+Bodrogi+do+Rolanda.jpg</li>
 527. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDtBs0ytfI/AAAAAAAAC1s/7lyD36tVoiE/s1600-h/HannaO%C5%BCogowskaLevele.jpg</li>
 528. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDtB80ythI/AAAAAAAAC18/qcnjhn0QEF4/s1600-h/Stanis%C5%82awLemLevele1.jpg</li>
 529. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDtCM0ytiI/AAAAAAAAC2E/Y5jWD9rFFtc/s1600-h/Stanis%C5%82awLemLevele2.jpg</li>
 530. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDtCM0ytjI/AAAAAAAAC2M/aTxJMcfrNPo/s1600-h/Stanis%C5%82awLemLevele3.jpg</li>
 531. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDwI80ytpI/AAAAAAAAC28/mxpDdQII7JE/s1600-h/AdamBahdaj%C3%8Dr%C3%B302.jpg</li>
 532. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDwJM0ytrI/AAAAAAAAC3M/3ouYXkNTuLo/s1600-h/JerzyPertek%C3%8Dr%C3%B302.jpg</li>
 533. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwo1e2fZxgI/AAAAAAAABzo/VYwVK4GCsJg/s1600-h/VargaImre-%C3%96sszevisszaIvad%C3%A9kok12.jpg
 534. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDwJs0ytsI/AAAAAAAAC3U/0xciy8csgnY/s1600-h/%C5%BBukrowskiWojciech1.jpg
 535. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDwKc0yttI/AAAAAAAAC3c/UBhP0MuZQHk/s1600-h/%C5%BBukrowskiWojciech2.jpg
 536. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwtZuWfZzDI/AAAAAAAAB_8/8iwjcsWE_t4/s1600-h/JanReychmanProfLevelez%C3%A9seRolandal.jpg
 537. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-ofWfZ2fI/AAAAAAAACbU/ckR0OKB3qJg/s1600-h/Csapl%C3%A1rosDedik%C3%A1ci%C3%B34.jpg
 538. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw-ofmfZ2gI/AAAAAAAACbc/rrNw23v0DIQ/s1600-h/Csapl%C3%A1rosDedik%C3%A1ci%C3%B35.jpg
 539. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5gGGfZ2EI/AAAAAAAACX8/l8ZeTDSmFyQ/s1600-h/Csapl%C3%A1rosIstv%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B31.jpg
 540. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5gGGfZ2FI/AAAAAAAACYE/kNsbGBHikRk/s1600-h/Csapl%C3%A1rosIstv%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg
 541. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5gGWfZ2GI/AAAAAAAACYM/CBUXziU7oVo/s1600-h/Csapl%C3%A1rosIstv%C3%A1nDedik%C3%A1ci%C3%B33.jpg
 542. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5dfWfZ1wI/AAAAAAAACVc/kRELvMa6ItY/s1600-h/SzokolayKatalinDedik%C3%A1ci%C3%B33.jpg
 543. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5df2fZ1xI/AAAAAAAACVk/fE9s_ueHfMw/s1600-h/SzokolayKatalinDedik%C3%A1ci%C3%B32.jpg
 544. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rw5dgGfZ1yI/AAAAAAAACVs/pMFn6QAhG1I/s1600-h/SzokolayKatalinDedik%C3%A1ci%C3%B31.jpg
 545. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxNFs0y1WI/AAAAAAAADzI/7QGrw6L-9no/s1600-h/049.jpg
 546. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxNIM0y1XI/AAAAAAAADzQ/Qa-pfyHG7lk/s1600-h/050.jpg
 547. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxNEM0y1VI/AAAAAAAADzA/NmpJbcQ_G3s/s1600-h/048.jpg
 548. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxM_c0y1UI/AAAAAAAADy4/EtRSY7pmKT0/s1600-h/047.jpg
 549. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOanc0yujI/AAAAAAAAC-U/veBRDGJOOg0/s1600-h/056.jpg
 550. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObFs0yurI/AAAAAAAAC_U/Y4fudcZqwgA/s1600-h/071.jpg
 551. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcPc0yu3I/AAAAAAAADA0/8SMoIXyrE14/s1600-h/083.jpg
 552. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcPM0yu2I/AAAAAAAADAs/zxy29cgHNdc/s1600-h/082.jpg
 553. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOdUs0yvDI/AAAAAAAADCU/nDDOGwrM6CE/s1600-h/154.jpg
 554. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOZes0yuZI/AAAAAAAAC9E/6f9sngY6E7Q/s1600-h/002.jpg
 555. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDsKc0ytdI/AAAAAAAAC1c/wIOv2m27X-I/s1600-h/166.jpg
 556. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcPc0yu4I/AAAAAAAADA8/mk-n-SpGw08/s1600-h/089.jpg
 557. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOb0c0yu1I/AAAAAAAADAk/zGYpBfADtd8/s1600-h/081.jpg
 558. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcPs0yu6I/AAAAAAAADBM/wWk02c5HjSQ/s1600-h/092.jpg
 559. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcPs0yu5I/AAAAAAAADBE/fyjKi_uSgGo/s1600-h/090.jpg
 560. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcrM0yu_I/AAAAAAAADB0/MG5onEJzXfg/s1600-h/101.jpg
 561. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcq80yu-I/AAAAAAAADBs/s_HybmUTxMY/s1600-h/100.jpg
 562. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcq80yu9I/AAAAAAAADBk/wHg_Ddltp00/s1600-h/099.jpg
 563. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcqs0yu8I/AAAAAAAADBc/Bg93jiH1N7s/s1600-h/096.jpg
 564. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOanc0yuiI/AAAAAAAAC-M/GiSkQV9nVVI/s1600-h/054.jpg
 565. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObdc0yuvI/AAAAAAAAC_0/MRoQMZWpELA/s1600-h/075.jpg
 566. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOdUM0yvBI/AAAAAAAADCE/q-ULJkdwbFs/s1600-h/103.jpg
 567. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOdT80yvAI/AAAAAAAADB8/415s4WMzTRo/s1600-h/102.jpg
 568. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDsJ80ytbI/AAAAAAAAC1M/XIYNlZSyfok/s1600-h/161.jpg
 569. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDrns0ytZI/AAAAAAAAC08/Cij0jK8SF48/s1600-h/089.jpg
 570. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDrnc0ytYI/AAAAAAAAC00/rKXmiqfKu_U/s1600-h/088.jpg
 571. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDrnc0ytXI/AAAAAAAAC0s/slH-_MIt2qY/s1600-h/087.jpg
 572. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDrnM0ytWI/AAAAAAAAC0k/D0HcyG37UwM/s1600-h/085.jpg
 573. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDrm80ytVI/AAAAAAAAC0c/yGLsmCe_FSQ/s1600-h/084.jpg
 574. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOdw80yvFI/AAAAAAAADCk/bIrqbTqfnz0/s1600-h/161.jpg
 575. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOaFM0yufI/AAAAAAAAC90/jHBTmBMTXm0/s1600-h/051.jpg
 576. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOcqc0yu7I/AAAAAAAADBU/XGwxA5DuPe8/s1600-h/095.jpg
 577. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOb0M0yu0I/AAAAAAAADAc/WCcLL4C9g4Q/s1600-h/080.jpg
 578. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOan80yumI/AAAAAAAAC-s/4M49p2l5Hjs/s1600-h/061.jpg
 579. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOan80yulI/AAAAAAAAC-k/reI5gjp7acw/s1600-h/059.jpg
 580. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObFc0yupI/AAAAAAAAC_E/1XEdfo0orks/s1600-h/069.jpg
 581. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObEs0yuoI/AAAAAAAAC-8/T4wE6WYkmP0/s1600-h/068.jpg
 582. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObEc0yunI/AAAAAAAAC-0/-8v_WDlrZZ4/s1600-h/063.jpg
 583. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOaFM0yuhI/AAAAAAAAC-E/YM9Ku4MTe3I/s1600-h/053.jpg
 584. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOaFM0yugI/AAAAAAAAC98/BpcEEQGVwSI/s1600-h/052.jpg
 585. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOaEs0yudI/AAAAAAAAC9k/yxgAM7rS89Y/s1600-h/027.jpg
 586. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOZfc0yucI/AAAAAAAAC9c/BsW7xuSBT1M/s1600-h/020.jpg
 587. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObz80yuzI/AAAAAAAADAU/kYA6fPyZ8Uw/s1600-h/079.jpg
 588. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObdc0yuwI/AAAAAAAAC_8/nsysLEe13oY/s1600-h/076.jpg
 589. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyObzs0yuxI/AAAAAAAADAE/qsmeF-6uJxE/s1600-h/077.jpg
 590. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDrS80ytUI/AAAAAAAAC0U/H8f0S-OFlSc/s1600-h/078.jpg
 591. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOZec0yuYI/AAAAAAAAC88/CVOjPMLxrik/s1600-h/001.jpg
 592. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOZe80yuaI/AAAAAAAAC9M/pmOy1j_-WdE/s1600-h/006.jpg
 593. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDpCc0ytBI/AAAAAAAACx8/Z4Wy55iYCW0/s1600-h/GondolatK%C3%B6nyvkiadHonor%C3%A1riumok.jpg
 594. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxNFs0y1WI/AAAAAAAADzI/7QGrw6L-9no/s1600-h/049.jpg
 595. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxNIM0y1XI/AAAAAAAADzQ/Qa-pfyHG7lk/s1600-h/050.jpg
 596. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Ryw69c0y1KI/AAAAAAAADx0/dadkFzllf0Y/s1600-h/PutramentLeveleRolandhoz.jpg
 597. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyxHPM0y1SI/AAAAAAAADys/ZQ8P2kcVxzg/s1600-h/EdmundNiziurskiLevele.jpg
 598. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyOhg80yvNI/AAAAAAAADDg/t9bOO1bLzFY/s1600-h/StefanMajchrowski%C3%8Dr%C3%B3Levele.jpg
 599. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDu4M0ytkI/AAAAAAAAC2U/feC9BKoDVm8/s1600-h/Lengyelorsz%C3%A1gUtik%C3%B6nyv-RolandLektor1.jpg
 600. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RyDu4c0ytlI/AAAAAAAAC2c/Mo2ZYgy6S44/s1600-h/Lengyelorsz%C3%A1gUtik%C3%B6nyv-RolandLektor2.jpg
 601. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt6UmfZz1I/AAAAAAAACGE/OKZL4EmRCdE/s1600-h/UtcalabirintusForgat%C3%A1sa-RolandReviczkyGabival.jpg
 602. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt6UmfZz0I/AAAAAAAACF8/hhrovhnTtFQ/s1600-h/Utcalabirintusr%C3%B3l-FazekasLajos.jpg
 603. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt64mfZz5I/AAAAAAAACGk/OeVwe5kIV7M/s1600-h/UtcalabirintusRoland-ReviczkyG%C3%A1bor.JPG
 604. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt8P2fZ0EI/AAAAAAAACH8/HrDOrKs1GiU/s1600-h/UtcalabirintusCikkMIfj.jpg
 605. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt8PGfZ0CI/AAAAAAAACHs/r0DyO8QOAR8/s1600-h/MarczaliL%C3%A1szl%C3%B3-MTV-operat%C5%91r-Utcalabirintusr%C3%B3l.jpg
 606. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt8z2fZ0FI/AAAAAAAACIE/JVK6v_27X-E/s1600-h/UtcalabirintusWerk-Roland-Andrea-FkaknBal%C3%A1zs-N%C3%A1dorfiLajos.JPG
 607. http://4.bp.blogspot.com/-Gofo5wsCbF4/TtGE5chDqEI/AAAAAAAABHA/V4ZkBkfR8Xw/s1600/55.jpg
 608. http://3.bp.blogspot.com/-ZtbPqkqVNd0/TtGFTUnC4jI/AAAAAAAABHM/sgGcv2c510M/s1600/56.jpg
 609. http://3.bp.blogspot.com/-RooHh1EAs58/TwNJajSHq7I/AAAAAAAABcY/72BmRREijW0/s1600/Clipboard31.jpg
 610. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt64mfZz6I/AAAAAAAACGs/kBF3SU4wwBk/s1600-h/FilmszemCikkRolandr%C3%B3l%C3%89sKoszalin83%E2%80%9Cr%C3%B3l.jpg
 611. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt8OWfZ0AI/AAAAAAAACHc/ahpb9pm8Enw/s1600-h/G%C5%82osPomorza-Rolandr%C3%B3l,Utcalabirintusr%C3%B3l.jpg
 612. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt9kGfZ0OI/AAAAAAAACJM/r_JPnCV4CQU/s1600-h/RolandKoszaliniSiker%C3%A9r%C5%91l-MagyarIfj%C3%BAs%C3%A1g-RTV%C3%9Ajs%C3%A1g.jpg
 613. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt9jmfZ0LI/AAAAAAAACI0/L6AO_NQlVzI/s1600-h/MagyarH%C3%ADrlapCikkUtcalabirintusr%C3%B3l.jpg
 614. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwuPKGfZ0zI/AAAAAAAACN0/QHisMPERT7M/s1600-h/RolandAp%C3%A1mN%C3%A9h%C3%A1nyBoldog%C3%89veCFilmben.jpg
 615. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt-nmfZ0UI/AAAAAAAACJ8/e7qZsMGfIhM/s1600-h/%C3%89kezet-K%C3%A9kt%C3%B3iStad-SinkovitsImre-EvaRass-Roland.jpg
 616. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt-n2fZ0VI/AAAAAAAACKE/gPS7jJGmh9w/s1600-h/RolandFilmszerepei-%C3%89kezet1.jpg
 617. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt-n2fZ0WI/AAAAAAAACKM/Q6tTyt12eXA/s1600-h/RolandFilmszerepei-%C3%89kezet4.jpg
 618. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt80WfZ0HI/AAAAAAAACIU/AdM9impCCmg/s1600-h/Utcalabirintus-Roland-FakanBal%C3%A1zs2.jpg
 619. http://www.imdb.de/title/tt0076965/combined
 620. http://www.imdb.com/title/tt0122824/epcast
 621. http://2.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S931Udw9taI/AAAAAAAAAOY/EDU3RGbxGoE/s1600/RolandPsotaIr%C3%A9nnel.jpg
 622. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwuPKWfZ01I/AAAAAAAACOE/w2yDC0birlg/s1600-h/RolandLindaCFilmben-RendG%C3%A1tGyuriBalr%C3%B3l.jpg
 623. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwt-GGfZ0TI/AAAAAAAACJ0/IKpDqjCXf9c/s1600-h/Linda-RolandPsotaIr%C3%A9nnel.jpg
 624. http://greatprincerolandvonbagratuni.blogspot.com/2007/12/great-prince-roland-von-bagartuni.html
 625. http://lengyelsaroltajobbik.hupont.hu/42/nemzeti-kulturank
 626. http://2.bp.blogspot.com/-kB2u8hmgNz4/TtFwW97PgrI/AAAAAAAAA_4/6UjB-M3Or8M/s1600/10.jpg
 627. http://3.bp.blogspot.com/-FbD_mA04pT8/TtFs3uepiBI/AAAAAAAAA-A/eb10IVlgGqU/s1600/02.jpg
 628. http://www.dziedzictwo.ormianie.pl/Wiki
 629. http://www.nieruchomosci.018.pl/wiki/index.php?show=Wikipedysta:Roland_von_Bagratuni/pradziadek
 630. http://www.armenia.fora.pl/slynni-ormianie-galeria,12/slawni-polacy-ormianskiego-pochodzenia,27.html
 631. http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?pid=24259
 632. http://www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Antoniewicz_Michal_Waclaw.html
 633. http://www.kultura.gmina.pl/publikacja.pdf
 634. http://niezalezna.pl/7840-duma-wielkopolski-i-%E2%80%9Egazeta-wyborcza%E2%80%9D
 635. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwZKzmfZuaI/AAAAAAAABaE/YLzq2OsvfVg/s1600-h/AntoniewiczCsal%C3%A1dKudowa-Zdr%C3%B3jban1814ben.jpg
 636. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwZzlWfZubI/AAAAAAAABaM/EjY9SMd-Oks/s1600-h/Micha%C5%82-Wac%C5%82aw+d%C3%A9dapa.jpg
 637. http://www.dziedzictwo.ormianie.pl/Wiki
 638. http://www.nieruchomosci.018.pl/wiki/index.php?show=Wikipedysta:Roland_von_Bagratuni/pradziadek
 639. http://www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Antoniewicz_Michal_Waclaw.html
 640. http://www.warszawa.regiony.biz/Wikipedysta:Roland_von_Bagratuni/pradziadek
 641. http://www.artur-gorski.waw.pl/?p=1474
 642. http://pl-wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Roland_von_Bagratuni/pradziadek
 643. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwaUemfZuqI/AAAAAAAABcE/Ya_efwzBqYE/s1600-h/RolandUnok%C3%A1kkal.bmp
 644. http://prepedia.wikia.com/wiki/J%C3%B3zsef_Antall_%28senior%29
 645. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwahFWfZuwI/AAAAAAAABc0/ybrU4Fd0x8A/s1600-h/IdDrAntallJ%C3%B3zsef.JPG
 646. http://prepedia.wikia.com/wiki/J%C3%B3zsef_Antall
 647. http://1.bp.blogspot.com/-ZpYoSJqmfrk/TwTNQKuqQOI/AAAAAAAABxM/0Yq5AZx9ZrA/s1600/20.jpg
 648. http://3.bp.blogspot.com/-PPpRM_ajMNE/TwTNHqbCJII/AAAAAAAABxA/xTO1AtaOwLw/s1600/18a.jpg
 649. http://3.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9Kpkmhoi2I/AAAAAAAAAEA/uogZM2M9esM/s1600/IfjAntallJ%C3%B3zsefKondole%C3%A1lZdzis%C5%82awHal%C3%A1lakor.jpg
 650. http://3.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9yZRzgVMHI/AAAAAAAAANY/jwDpGSfyMZU/s1600/IdDrAntallJ%C3%B3zsef2.jpg
 651. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwpI62fZx8I/AAAAAAAAB3I/zSgN1zkS_j0/s1600-h/RolandCikk-B%C3%BAcs%C3%BADrAntallJ%C3%B3zseft%C5%91lALenygelMenek%C3%BCltekSeg%C3%ADt%C5%91j%C3%A9t%C5%91l-Napl%C3%B3.jpg
 652. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RxBeWmfZ2qI/AAAAAAAACcs/Xp-nlo0z9v8/s1600-h/Roland%C3%8Dr%C3%A1saiKeresztapj%C3%A1r%C3%B3l.jpg
 653. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwpMIWfZx9I/AAAAAAAAB3Q/IP04w_nfHQA/s1600-h/Zdzis%C5%82aw+Antoniewicz-hr.Erzs%C3%A9bet+Szap%C3%A1ry-dr.J%C3%B3zef+Antall-Henryk+S%C5%82awik-ks.B%C3%A9la+Varga+na+uroczysto%C5%9Bci+w+Balatonbogl%C3%A1r.JPG
 654. http://4.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwakAmfZu4I/AAAAAAAABd0/xUDiCmVXGMw/s1600-h/AntallJ%C3%B3ska1984-12-27-LeveleHozz%C3%A1m.jpg
 655. http://2.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwakBGfZu5I/AAAAAAAABd8/cE9sNELPCww/s1600-h/AntallJ%C3%B3ska1989-02-19-LeveleHozz%C3%A1m.jpg
 656. http://www.google.hu/imgres?q=antoniewicz+roland&start=38&num=10&hl=hu&gbv=2&biw=994&bih=642&tbm=isch&tbnid=e28_RFCpZI1xDM:&imgrefurl=http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/&docid=7ZSBDVT90jDrVM&itg=1&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/–8pJWQnh0F0/TwotcCkQ3mI/AAAAAAAACOI/j-NqSxuBzKc/s400/RolandOdznaczenia.jpg&w=400&h=183&ei=ZjV3T9f2EoXGswb7-ti9BA&zoom=1&iact=rc&dur=278&sig=117874602614235186196&page=3&tbnh=78&tbnw=171&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:38&tx=68&ty=65
 657. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwj1e2fZxBI/AAAAAAAABvw/un1djzJalJQ/s1600-h/Pozna%C5%84Becs%C3%BCletrend1.jpg
 658. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwj1e2fZxCI/AAAAAAAABv4/-vrBTiJgFls/s1600-h/Pozna%C5%84MegyeBecs%C3%BCletrend.jpg
 659. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/Rwj2eWfZxEI/AAAAAAAABwI/RCEr0HW6FAU/s1600-h/KoszalinBecs%C3%BCletrend.jpg
 660. http://1.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwpC42fZx3I/AAAAAAAAB2g/kQxcecEAK_Y/s1600-h/DyplomTPPW.jpg
 661. http://3.bp.blogspot.com/_qFCcq9eFCDI/RwpHbWfZx5I/AAAAAAAAB2w/ww0DUzEJmpU/s1600-h/dyplomTPPW.jpg
 662. http://www.goldenline.pl/roland-von-bagratuni-antonian-antoniewicz
 663. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Roland_von_Bagratuni
 664. http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Roland_von_Bagratuni
 665. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkesztő:Roland_von_BagratuniM
 666. http://3.bp.blogspot.com/-ur6Jjaw7waA/TtF0gQ8OR8I/AAAAAAAABB8/JS2TvQpt3dw/s1600/19.jpg
 667. http://www.google.hu/imgres?q=antoniewicz+roland&start=59&num=10&hl=hu&gbv=2&biw=994&bih=642&tbm=isch&tbnid=FrIGrVzRA85OAM:&imgrefurl=http://karpatiharsona-mszpesmeciarek.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&docid=S-goWGIYVGJUyM&itg=1&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_nu9MTSDkxKI/S9IZwdnmEDI/AAAAAAAAABg/pEGwlf6Fkpw/s1600/CikkRoland%252525C3%25252596rm%252525C3%252525A9nyLapK%252525C3%252525A1ltv%252525C3%252525A1ny.jpg&w=1100&h=1599&ei=ZjV3T9f2EoXGswb7-ti9BA&zoom=1&iact=hc&vpx=229&vpy=124&dur=1023&hovh=271&hovw=186&tx=149&ty=127&sig=117874602614235186196&page=4&tbnh=142&tbnw=98&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:59

lengyelül közzétette: http://prepedia.wikia.com/wiki/Roland_Antoniewicz Roland von Bagratuni-Antoniewicz címszó alatt http://prepedia.wikia.com/wiki/Roland_Antoniewicz

(a cikk fordítás alatt)

Nagyon örülünk annak, hogy Roland von Bagratuni kiváló kollégánkat sikerült rávennünk ennek a cikknek a megírására, amelyet römmel tesszük kőzzé.

Coimbra, Portugália — New York, N.J. USA 2012 tavaszán

Inaçio Angelos főszerkesztő

észrevételeket ide kérjük: inacio.angelos@gmail.com